Neliela apjoma grantu shēma

Aktivitātes apraksts

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pieejams šeit.
Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu otrās kārtas ietvaros pieejams šeit.
Sludinājums par atklāta konkura projektu iesniegumu pieņemšanu trešās kārtas ietvaros pieejams šeit.

Vēršam uzmanību, ka neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu iesniegšana papīra formā ir iespējama tikai LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00. Precizējumu sludinājumā skatīt šeit.

Neliela apjoma grantu shēmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu no Zaļā tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam tiek attiecinātas šādas izmaksas:

 • mārketinga pakalpojumu izmaksas, tai skaitā dalības maksa starptautiskās izstādēs;
 • ekspertu pakalpojumu izmaksas;
 • materiālu izmaksas, līdzīgu produktu un to piegādes izmaksas;
 • prototipu izveides izmaksas, produkta eksperimentālo partiju ražošanas izmaksas;
 • intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu izmaksas, t.sk. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;
 • publicitātes izmaksas;
 • komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas;
 • donorvalsts projekta partnera izmaksas;
 • ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar zinātniskajām institūcijām, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, klīniskie pētījumi);
 • atlīdzības izmaksas projekta īstenotāja vadības personālam.

Programmas līdzfinansējuma apmērs vienam atbalsta saņēmējam no neliela apjoma grantu shēmas līdzekļiem ir EUR 10 000 līdz EUR 140 000 ar atbalsta intensitāti 80%.

Atbalsta saņēmēji ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

2014. gada 29. oktobrī  notika seminārs "Atbalsta iespējas programmas "Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros". Semināra materiāli pieejami šeit.

Noderīga informācija NAGS projekta realizēšanai | Ievietots 17.03.2015.
Noderīga informācija NAGS 3. kārtas projektu realizēšanai | Ievietots 02.10.2015.
 

Projekta sagatavošana un iesniegšana

Lai pieteiktos programmas līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs LIAA iesniedz:
 1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu;
 2. biznesa plānu;
 3. "Zaļo" tehnoloģiju inkubatora atzinumu par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumu un biznesa plānu;
  Beigu termiņš Projekta iesnieguma veidlapas un Biznesa plāna iesniegšanai "Zaļo tehnoloģiju inkubatorā" atzinuma saņemšanai no "Zaļo tehnoloģiju inkubatora" ir 2015. gada 11. maijs!
 4. uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu;
 5. nodomu vēstuli par sadarbību projektā ar donorvalsts projekta partneri vai projekta partnerības līgumu (ja piemērojams);
 6. aizpildītu saņemtā de minimis atbalsta veidlapu par donorvalsts projekta partneri (ja piemērojams);
 7. aizpildītas saņemtā de minimis atbalsta veidlapas par neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniedzēja saistītajiem komersantiem (ja piemērojams);
 8. pieejamo operatīvo pārskatu, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;
 9. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto komersantu operatīvos pārskatus, kas nav vecāki par vienu mēnesi uz neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja piemērojams);
 10. donorvalsts projekta partnera pieejamo operatīvo pārskatu, kas nav vecāks par vienu mēnesi uz neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja piemērojams);
 11. neliela apjoma grantu shēmas projekta iesnieguma iesniedzēja projekta vadības komandas dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)).

Projekta pieteikuma veidlapa | Ievietots 30.07.2014.
Projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas metodika | Ievietots 05.09.2014.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu | Atjaunots 22.11.2014.

Iepirkuma plāns | Ievietots 30.07.2014.

Projekta partneris un Partnerības līgums | Ievietots 28.08.2014.

Neliela apjoma grantu shēmas 3. atlases kārta


Projekta vērtēšana

Vērtēšanas kārtība 3. atlases kārtai | Ievietots 16.06.2015.

Vērtēšanas kārtība
| Atjaunots 28.11.2014.


Līgums/ projekta īstenošana

Līguma projekts | Atjaunots 24.03.2015.

Noslēguma/ starpposma pārskata standartforma | Atjaunots 29.01.2015.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Ievietots 09.01.2015.

Izdevumu apliecinošo dokumentu saraksts (līguma 2. pielikums) | Atjaunots 29.01.2015.
Pieprasījums avansa maksājuma veikšanai | Atjaunots 29.01.2015.
Pakalpojumu sniegšanas kārtība Inkubācijas atbalsta fonda ietvaros (līguma 3. pielikums) | Atjaunots 29.01.2015.
Iepirkuma procedūras norisi pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas prasības (līguma 4. pielikums) | Atjaunots 24.03.2015. 
Kritēriji projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai (līguma 5. pielikums) | Ievietots 26.08.2015. 

Noslēgtie līgumi 1. kārtas ietvaros | Atjaunots 30.06.2017.
Noslēgtie līgumi 2. kārtas ietvaros | Atjaunots 30.06.2017.
Noslēgtie līgumi 3. kārtas ietvaros | Atjaunots 30.06.2017.

Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".