De minimis

Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta  jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200000 EUR. Minēto 200000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.

De minimis veidlapa

Saistošie normatīvie akti:

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam

MK noteikumi Nr.313 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"

Vēršam uzmanību, ka atbalsta saņēmējs uzskaites veidlapas de minimis atbalsta piešķiršanai (MK noteikumu Nr.313 2. pielikums) glabā 10 gadus no dienas, kad tas saņēmis pēdējo de minimis atbalstu.