Ministru kabinets apstiprina grozījumus kompetenču centru atbalsta programmā

2012. gada 15. maijā Ministru kabineta (MK) sēdē tika akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi kompetenču centru atbalsta programmā, ieviešot daļu no Finanšu ministrijas rosinātajām izmaiņām programmā nolūkā padarīt to skaidrāku un caurspīdīgāku, kā arī novēršot iepriekš konstatētos riskus.

Apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"" paredz precizēt iepirkuma veikšanas principus un noteikt kārtību, kādā tiek kompensētas faktiskās izmaksas (izņemot peļņu), ja projekta īstenošanā iesaistās kompetences centra sadarbības partneris ar tā valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem.
Vienlaikus līdz ar grozījumiem tiks atļauta zinātniskās literatūras iegāde, kuras nepieciešamība ir pamatojama ar konkrētā pētījuma mērķa sasniegšanu. Zinātniskās literatūras iegāde ļaus efektīvāk izmantot ierobežotos programmas līdzekļus, jo būs iespējams pārņemt pasaules pieredzi un kvalitatīvāk sagatavoties pētījumu veikšanai.

Kā zināms, šī gada 23. aprīlī daļēji tika atjaunota kompetences centru atbalsta programmas darbība, atjaunojot maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem attiecībā uz tiem pētījumiem, kuri ir uzsākti līdz programmas apturēšanas brīdim, t.i. līdz 2011. gada 22. decembrim.
Izstrādātie un šodien apstiprinātie grozījumi atbalsta programmā novērsīs neatbilstoši veiktu iepirkumu risku un daļēji novērsīs kompetences centru ilgtspējas nenodrošināšanas risku un dubultā finansējuma risku.
Lai novērstu pārējos programmas darbībā konstatētos riskus (ilgtspējas nodrošināšana, kas jau daļēji tiek novērsta ar šiem grozījumiem; dubultā finansējuma risks, kas arī daļēji tiek novērsts jau ar šiem grozījumiem), aktivitātes mērķu nesasniegšanas risks un nesaskaņota komercdarbības atbalsts risks) un kompetences centri varētu uzsākt jaunus pētījumus, līdz ar to pilnībā atjaunojot atbalsta programmas īstenošanu, Ekonomikas ministrija š.g. jūnijā izstrādās un iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā vēl vienu MK noteikumu Nr.361 grozījumu projektu.

Detalizēti ar šodien MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"" var iepazīties MK mājas lapā šeit