Avansa saņemšana (Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 2. kārta)

Finansējuma saņēmējam (turpmāk – FS) pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu ar "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" (turpmāk – LIAA) ir iespēja saņemt avansu, ja par avansa nepieciešamību FS ir informējis LIAA pirms līguma noslēgšanas, proti, FS projekta iesnieguma veidlapā ir aizpildījis attiecīgās projekta iesnieguma veidlapas sadaļas (turpmāk – PIV), norādot:

  • Laika posmu, kad tiek plānots saņemt avansu, PIV 3.2.sadaļā "Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts" aktivitāšu īstenošanas laika grafiks;
  • Nepieciešamo avansa summu naudas mērvienībā un īpatsvaru no pieprasītā finansējuma apmēra procentos PIV 6.3.sadaļā "Projekta finansēšanas avoti".

NB!!! Saskaņā ar līguma nosacījumiem avansa saņemšana nav iespējama pēc līguma noslēgšanas ar LIAA, ja par avansa nepieciešamību LIAA nav informēta pirms līguma noslēgšanas. Šādā gadījumā, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāierosina līguma grozījumi.

Maksimālā pieejamā avansa summa – ne vairāk kā 35% no projekta pieprasītā finansējuma apmēra.

Avansa pieejamība – trīs mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar LIAA.

Avansa saņemšanas soļi uzņēmējiem pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar LIAA par projekta īstenošanu:

1. solis – FS vienojas ar kredītiestādi (turpmāk – banka) par garantijas izsniegšanu.

Bankas garantiju var izsniegt Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (kredītiestāžu sarakstu skatīt šeit). 

Garantijā jābūt ietvertiem šādiem nosacījumiem:

  • Bankas garantija ir izsniegta par visu pieprasīto avansa summu;
  • Banka garantē avansa atdošanu, ja FS nepilda savas saistības;
  • Bankas garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

Bankas garantijas vēstules paraugs | Atjaunots 05.09.2014.

 2. solis –  FS avansa saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa atver kontu:
  • Valsts kasē (turpmāk – VK). (Informāciju par konta atvēršanas kārtību VK skatīt šeit)
    vai
  • Kredītiestādē, kuras darbība reģistrēta Latvijas Republikā.

3. solis – FS iesniedz LIAA avansa pieprasījumu, kurš ir sagatavots saskaņā ar līguma ar LIAA 4. pielikumu "Pieprasījums avansa maksājuma veikšanai", kuram ir pievienota bankas garantija par avansa summu un, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvvaldes akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja iepriekš tas netika LIAA iesniegts).

4. solis – LIAA 15 darba dienu laikā pēc avansa pieprasījuma saņemšanas izskata FS iesniegumu.

5. solis – ja avansa pieprasījuma iesniegums ir sagatavots līgumā noteiktajā formā un tam pievienotā bankas garantija atbilst 1. solī minētajiem nosacījumiem, tiek veikts avansa maksājuma pārskaitījumu uz FS kontu VK vai bankā.

6. solis – FS no saņemtajiem avansa līdzekļiem veic maksājumus projekta ietvaros.


Jāņem vērā, ka:

1. Pagarinot projekta īstenošanas termiņu, nepieciešams atbilstoši pagarināt garantijas termiņu.

2. Kredītiestādes garantijas spēkā uzturēšana par avansa summu pēc starpposma maksājuma veikšanas, kurā ietverta visa saņemtā avansa summa, nav nepieciešama.

Ja LIAA FS ir izsūtījusi vēstuli "Par atbalsta finansējuma izmaksu", kurā LIAA informē FS, ka par apstiprināto maksājuma pieprasījuma kopsummu tiek dzēsts izmaksātais avanss, bankas garantijas spēkā uzturēšana par avansu nav nepieciešama. Tāpat LIAA informēs banku, ka FS ir tiesīgs atsaukt bankas garantiju. Par bankas garantijas atsaukšanas kārtību FS vienojas ar banku.

3. Ja saskaņā ar bankas garantiju regulējošiem noteikumiem bankas garantija, kas izsniegta vēstules veidā, var tikt atsaukta tikai, ja bankā tiek atgriezts garantijas oriģināls, FS LIAA ir jāiesniedz vēstule ar lūgumu izsniegt bankas garantijas oriģinālu un tai jāpievieno bankas apstiprināta LIAA iesniegtās bankas garantijas kopija. Pēc vēstules izskatīšanas LIAA sazināsies ar FS par bankas garantijas izsniegšanu. Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka FS ir pienākums glabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku līdz 2021. gada 31. decembrim, tai skaitā bankas garantijas oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.