LIAA mērķtiecīgāk veicinās inovācijas un tehnoloģiju pārnesi

2016. gada 5. aprīlī

Apstiprinot grozījumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) nolikumā, Ministru kabinets šā gada 5. aprīļa sēdē lēma, ka LIAA turpmāk mērķtiecīgāk jāīsteno inovācijas un tehnoloģiju pārneses veicināšanas funkcija.

Latvijā joprojām nepietiekamā līmenī noris sadarbība starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoru, kas varētu rezultēties sekmīgā pētniecisko izstrādņu komercializācijā. Īpaši tas attiecināms uz to intelektuālo īpašumu, kas pētniecības rezultātā radīts par valsts budžeta līdzekļiem.

Uzņēmēju un pētnieku sistemātiskas sadarbības veidošanai tiek paplašinātas LIAA funkcijas, tādējādi nodrošinot, ka valsts aģentūra aktīvi iesaistās un pilnveido savu kompetenci zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitāšu veicināšanā un inovācijas procesa sekmēšanā kopumā.

Pēc grozījumu LIAA nolikumā stāšanās spēkā aģentūras darbības mērķis būs ne vien sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un īstenot tūrisma attīstības valsts politiku, bet arī valsts politiku inovācijas jomā.

Tas nozīmē, ka LIAA darbības virziens tiek papildinātas ar jaunu funkciju – veicināt inovācijas un tehnoloģiju pārnesi, kuras ietvaros LIAA turpmāk iesaistīsies dažādās inovācijas sekmēšanas un tehnoloģiju pārneses aktivitātēs, izveidojot atsevišķu tehnoloģiju pārneses atbalsta struktūrvienību.

Svarīgi atzīmēt, ka 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā LIAA ieviesīs vairākas atbalsta programmas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai un inovācijas attīstībai, tostarp Inovāciju motivācijas programmu un Tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanas programmu.

Inovācijas motivācijas programmas mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību un inovāciju ieviešanu. Programmu regulējošos Ministru kabineta noteikumus plānots apstiprināt šā gada maijā.

Savukārt Tehnoloģiju pārneses programmas mērķis ir attīstīt nepieciešamo pētniecības rezultātu komercializācijas kompetenci augstskolās un zinātniskajās institūcijās, veicināt pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, tādejādi palielinot zinātnisko institūciju ienākumus no valsts finansētu pētījumu rezultātu komercializēšanas. Vienlaikus Tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros atbalsts būs pieejams mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem inovācijas vaučera veidā, sniedzot tiem iespēju sadarbībā ar pētniecības organizācijām attīstīt jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas. Ministru kabineta noteikumus, kas noteiks šīs programmas darbību, paredzēts apstiprināt šā gada augustā.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums" varat iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
Fakss: +371 67039401
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv