Single CBR Home Market

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) bija vadošais partneris Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IV A programmas (Central Baltic Interreg IV A Programme) 2007.-2013. gadam projektam "Single CBR Home Market".

Projekta termiņš – 2011. gada augusts līdz 2013. gada 31. decembris.

Projekta mērķis – veicināt investīciju piesaisti Baltijas jūras reģiona inovatīviem uzņēmumiem, sekmēt to izvēršanos starptautiskajos tirgos (it īpaši Baltijas jūras reģionā), veicināt biznesa inkubatoru sadarbību un pārrobežu inkubācijas pakalpojumu saņemšanu.

"Single CBR Home Market" projekta ietvaros tika izpētītas un veicinātas Centrālās Baltijas jūras reģiona valstu uzņēmumu iespējas efektīvi piekļūt biznesa atbalsta sistēmām šajās valstīs, kā arī radīti labvēlīgi priekšnoteikumi tam, lai reģiona uzņēmumi pēc iespējas vienkāršāk varētu uzsākt darbību gan kaimiņvalstīs, gan eksporta tirgos, izmatojot šo valstu vietējo biznesa inkubatoru tīklu un atvieglojot tiem piekļuvi vietējiem valsts un privātajiem finansu resursiem.

Projekts tika izveidots, lai palīdzētu risināt reģiona mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) internacionalizācijas un izaugsmes problēmas. Reģionā, īpaši starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, vēl arvien pastāv būtiskas atšķirības biznesa likumdošanā, ētikā, kultūrā un nodokļu sistēmās, ir apgrūtināta piekļuve investīciju kapitālam un trūkst uzņēmumu ar starptautiskā biznesa pieredzi, kas varētu palīdzēt risināt pārrobežu izaugsmes problēmas jaunpienācējiem.

Projekta ieviešanā piedalījās 9 projekta partneri no 3 dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm – Latvijas (Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Kurzemes Biznesa inkubators, nodibinājums "Seed Forum Latvia"), Igaunijas ("Tallinn Science Park TEHNOPOL", "Estonian Development Fund ARENGUFOND"), "Seed Forum Estonia"), Somijas (Aalto University).

Projekta galvenie rezultāti

I Pārrobežu uzņēmējdarbības vides uzlabošana

2013. gadā LIAA veica vērienīgu pētījumu "Pārrobežu sadarbības šķēršļi maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā". Šajā pētījumā pārrobežu sadarbība attiecas uz visām darbībām, kas veicinājušas nozīmīgu MVU biznesa attiecību uzsākšanu ar ārvalstu partneriem – eksports, imports, ārvalstu tiešās investīcijas, starptautiskā uzņēmējdarbība un starptautiskā tehniskā sadarbība.

Pētījums latviešu valodā
Pētījums angļu valodā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir izstrādājusi pašvaldību investīciju piesaistes indeksu, kas būtu aprēķināms un piemērojams visām pašvaldībām Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Ar šī indeksa palīdzību var salīdzināt aprēķinā iekļauto pašvaldību relatīvo pozīciju investīciju piesaistes potenciālā dažādās faktoru grupās.

Pētījuma pirmais ziņojums latviešu valodā
Pētījuma pirmais ziņojums angļu valodā

Pētījuma otrais ziņojums latviešu valodā
Pētījuma otrais ziņojums angļu valodā

II Investīciju piesaiste strauji augošiem uzņēmumiem

Nodibinājumi "Seed Forum Latvia" un "Seed Forum Estonia" sadarbībā ar LIAA un pārējiem projekta partneriem organizēja 18 investīciju piesaistes un izglītošanas seminārus un 18 investoru konferences 3 valstīs (Somijā, Latvijā un Igaunijā).

Projekta laikā ir izskatīti aptuveni 500 start-up biznesa plāni, apmācīti gandrīz 250 start-up uzņēmumi, lai tie būtu gatavi prezentēt savas biznesa koncepcijas investoriem, izvirzīti aptuveni 130 start-up uzņēmumi dalībai "Seed Forum" investoru konferencēs globālā mērogā.

Kopumā 7 kompānijas ir saņēmušas finansējumu savai biznesa idejai uzreiz pēc investoru konferences, un aptuveni 15% kompāniju ir sameklējušas finansējumu starp iegūtajiem kontaktiem "Seed Forum" konferencēs. To starpā ir Latvijas kompānijas "Fastr" un "Froont", Igaunijas kompānijas "Surface Labs" un "Roschier".

Savukārt Igaunijas Attīstības fonds "ARENGUFOND" projekta laikā ir nodibinājis Igaunijas Biznesa eņģeļu tīklu "EstBAN", kur pašlaik ir iesaistīti jau vairāk kā 40 biedri. Igaunijas Attīstības fonds veica arī pētījumu par likumdošanu attiecībā uz biznesa eņģeļu investīciju veicināšanas pasākumiem (salīdzināms pētījums par instrumentiem šajā jomā izvēlētajās valstīs).

III Pārrobežu inkubācijas veicināšana

Kurzemes Biznesa inkubators un Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators,  Tallinas Zinātnes parks "TEHNOPOL" un Somijas Alto Universitātes nodibinājums "Mazo biznesu centrs" ir radījuši labvēlīgus priekšnoteikumus tam, lai reģiona uzņēmēji pēc iespējas vienkāršāk varētu uzsākt uzņēmējdarbību – uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja izmantot vietējo biznesa inkubatoru tīklu, tiem atvieglojot piekļuvi vietējiem valsts un privātajiem finansu resursiem.

Biznesa inkubatori kopā ar "Seed Foum" start-up uzņēmumiem rīkoja reģionālos apmācību seminārus, kā arī investoru konferences.

Biznesa inkubatori palīdz ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju uzņēmējiem. Pie projekta veiksmes stāstiem pārrobežu sadarbībā kā piemēru var minēt uzņēmumu "Blue Shock Taxi" (projekts "Blue Shock Bike"), kas atvēris savu filiāli Igaunijā. Uzņēmums izīrē elektroriteņus.

Viedoklips par projektu "Single CBR Home Market"

Kontaktinformācija LIAA:
Ilze Vanaga
Projektu attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja
+371 67039496
ilze.vanaga@liaa.gov.lv