Atbalsta programmu uzņēmējiem aktualitātes

Horizonts2020 – MVU instruments

Eiropas Komisija (EK) ir prezentējusi jaunu aktivitāšu kopumu pētniecības, inovācijas un konkurētspējas sekmēšanai Eiropā. Jaunajā ES budžeta plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam visas šīs aktivitātes tiks īstenotas zem vienota programmas nosaukuma "Horizonts 2020".

Programma "Horizonts 2020' ir finanšu instruments, kas izveidots, lai nodrošinātu Eiropas globālo konkurētspēju pētniecības un inovāciju jomā. Programmas īstenošanai laikā no 2014.-2020. gadam paredzēti līdzekļi vairāk nekā 70 miljardu eiro apmērā, un programmas 'Horizonts 2020" mērķis ir augstākā līmeņa pētniecības sasniegumi. Jaunajā programmā īpaši tiek izcelti mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), tādēļ "Horizonts 2020" ietvaros ir izveidota jauna iniciatīva - MVU instruments, lai palīdzētu MVU realizēt uz tirgu orientētas, inovatīvas idejas, pārvērst tās tirgū pieprasītos, konkurētspējīgos, peļņu nesošos produktos vai pakalpojumos. MVU instruments ir paredzēts visa veida inovatīviem, uz starptautisko tirgu, izaugsmi un peļņas gūšanu orientētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Projekta tematikai ir jāatbilst kādai no "Horizonts 2020" tematiskajām tehnoloģiskajām prioritātēm vai jārisina sabiedrībai nozīmīgas problēmas. Ar MVU instrumenta tematikām var iepazīties šeit.

Svarīgi ir atcerēties, ka MVU instrumenta iniciatīvas ietvaros tiek sagaidīts būtisks jauninājums, kam ir starptautisks potenciāls – aptverot Eiropu un pasauli, projekts nevar būt uz vietējo tirgu orientēts, tam jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību. Trīs svarīgākie kritēriji, kas tiks vērtēti MVU instrumentā:
1. Zinātniskā vai tehnoloģiskā izcilība,
2. Potenciālā projekta ietekme (Eiropas vai pasaules līmeņa aktualitāte),
3. Projekta īstenošana.

MVU instruments sastāv no trīs posmiem jeb fāzēm:

1. posms
Šī posma projekti paredzēti biznesa idejas dzīvotspējas izvērtēšanai un sagatavošanās darbiem otrā posma projektu pieteikumam.
Iesaiste: pirmajā posmā uzņēmumam jāiesniedz vērtēšanas komisijai līdz 10 lpp. garš biznesa idejas apraksts.
Veicamās darbības: koncepcijas pamatošana, tirgus izpēte, riska novērtējums, ja nepieciešams, partneru meklēšana otrās fāzes projektam, detalizēta biznesa plāna izstrāde u.tml.
Pieejamais finansējums: fiksēti 50 000 eiro projektam

2. posms
Šajā posmā var piedalīties arī MVU, kuri nav realizējuši pirmā posma projektu.
Iesaiste: Jāiesniedz projekta pieteikums ar detalizētu biznesa plānu un aprakstu, kā tiks izstrādāts komercializēšanai gatavs produkts vai pakalpojums, tostarp izklāstot situācijas priekšizpētes rezultātus, analīzi un dzīvotspējas novērtējumu.
Veicamās darbības: jāizstrādā komercializēšanai gatavs produkts vai pakalpojums
Pieejamais finansējums: 0,5 – 2 miljoni eiro

3. posms
Šajā posmā nav projektu konkursa. Uzņēmumiem jāievieš tirgū savs produkts vai pakalpojums, izmantojot pieejamos atbalsta mehānismus.
Uzņēmumiem, kuri sekmīgi ir pabeiguši otrā posma projektu, tiek atvieglota pieeja citiem finanšu avotiem – riska un privātajam kapitālam, aizdevumu fondiem. Tāpat var tikt izmantoti citi netieši atbalsta mehānismi, piemēram, tīklošanās, publicitāte utml.
Potenciālais ieguvums: atvieglota ražošanas vai pakalpojuma piedāvāšanas uzsākšana, pieeja starptautiskajam tirgum.

Svarīgi!

MVU instrumenta projektos tikai mazie un vidējie uzņēmumi var pretendēt uz finansējumu. „Horizonts 2020” ir ES kopienas līmeņa programma, tās ietvaros netiek noteiktas kvotas katrai no ES dalībvalstīm atsevišķi, katrs iesniegtais projekta pieteikums tiek vērtēts starptautiski, konkurējot ar citiem ES vai asociēto valstu projektiem. To, cik aptuveni katrai no MVU instrumenta tematikām ir atvēlēts budžets un kādu aptuveno skaitu projektu plāno apstiprināt katrā no tām, var redzēt  tabulā zem uzsaukumiem šeit.
Plašāka informācija par MVU instrumentu latviešu valodā atrodama EEN mājas lapā: www.een.lv/MVU_instruments
ES fondu aktualitātes

Līdz 2014. gada 30. decembrim (ieskaitot) turpinās projektu iesniegumu pieņemšana programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings"
Programmas ietvaros komersanti var saņemt finansējumu līdz 50% dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros), kā arī biedrību organizētājas tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs.

Tiek pārtraukta projektu pieņemšana programmā "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"
Programmas ietvaros komersanti, sadarbojoties ar programmas noteikumos noteiktajām iestādēm, varēja saņemt līdzfinansējumu līdz 60% rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālai izstrādei, t.sk. prototipu izstrādei, produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai, ka arī jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumiem. Maksimālais finansējuma apjoms vienam finansējuma saņēmējam: 14228,72 EUR.


Norvēģijas finanšu instruments

No š.g. 21. janvāra līdz 20. martam tika izsludināta atlases kārta atklāta konkursa "Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu pieņemšanai. Pieejamais Norvēģjas finanšu instrumenta finansējums ar valsts budžeta līdzekļiem veidoja 7 769 107 EUR. Programmas radītais ietaupījums ļauj domāt, ka 2014. gadā varētu tikt izsludināta programmas atklāta konkursa otrā atlases kārta.