Papildus personas datu apstrādes politika ārkārtējās situācijas laikā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (turpmāk – LIAA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.16.punktu noteikts pienākums sniegt atbalstu komersantiem, kuru darbiniekiem nepieciešams atgriezties Latvijas Republikā, kā arī komersantiem, kuriem saistību izpildei nepieciešams nosūtīt darbiniekus darbam uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai ievest ārvalstu darbiniekus Latvijas Republikā, tāpat no minētā rīkojuma 4.17.4. apakšpunkta  izriet pienākums izsniegt apliecinājumus, ja  ārzemnieku ievešana Latvijā nepieciešama komersantu saistību izpildei, kas dod tiesības ārzemniekiem šķērsot Eiropas Savienības ārējo robežu. Savukārt ar Ekonomikas ministra 2020. gada 15. maija rīkojumu Nr. 1-6.1/2020/84 (rīkojums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12.6 punktu) LIAA noteikts pienākums pieņemt apliecinājumus no komersantiem par ārvalstnieku, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, atbilstību pašizolācijas prasību nepiemērošanai.

Lai nodrošinātu šo pienākumu izpildi, LIAA apkopo informāciju par starptautiskiem pasažieru pārvadātājiem, koordinē informācijas sniegšanu nepieciešamo lēmumu pieņemšanai attiecībā uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, kā arī apkopo komersantu iesniegtos datus par ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama komersantu saistību izpildei.

Līdz ar to, balstoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula) (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) un citiem piemērojamiem normatīviem aktiem un ņemot vērā LIAA Privātuma politiku, ciktāl šajā LIAA papildus personas datu apstrādes politikā ārkārtējās situācijas laikā (turpmāk – Papildus personas datu apstrādes politika) nav noteikts citādi, LIAA nodrošina saņemto personas datu  apstrādi (t.sk., bet ne tikai saņemšanu, nodošanu un glabāšanu).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
LIAA Papikdus personas datu apstrādes politikā noteikto personas datu apstrādi īsteno LIAA noteiktā uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs (Regulas 6. panta pirmās daļas e.punkts)

Datu subjektu kategorijas
LIAA apstrādā personas datus tādu komersantu vai citu juridisku personu kontaktpersonām un/vai pārstāvjiem, kurām nepieciešams:

 1. atbalsts, lai organizētu šo komersantu vai citu juridisko personu darbinieku atgriešanos Latvijā;
 2. nosūtīt komersanta vai citas juridiskās personas darbiniekus darbam uz citām Eiropas Savienības valstīm; vai arī
 3. ievest ārvalstu darbiniekus Latvijā attiecīgā komersanta saistību izpildei.

LIAA apstrādā personas datus par ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama komersantu saistību izpildei, ja Eiropas Savienības ārējās robežas šķērsošanai nepieciešams LIAA apliecinājums vai komersants apliecina atbilstību kritērijiem, kas ārvalstniekiem ļauj nepiemērot prasības par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā.

Personas datu veidi
LIAA apstrādā šādus personas datu veidus:

 • kontaktpersonas vārds un uzvārds,
 • tālruņa numurs,
 • e-pasta adrese,
 • komersanta vai citas juridiskās personas nosaukums,
 • reģistrācijas numur.,
 • juridiskā adrese,
 • darbinieku skaits, kuriem nepieciešams transports,
 • dati par nepieciešamo transportu (vēlamais izbraukšanas laiks, valsts, no kuras un uz kuru nepieciešams izbraukt, vēlamais transporta veids (jūras, dzelzceļa, ceļa, gaisa) un paredzamais atgriešanās laiks)
 • ārvalstnieka vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, profesijas klasifikators.

Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt Regulas 15. pantā noteikto informāciju;
 • pieprasīt no LIAA savu personas datu labošanu;
 • pieprasīt no LIAA savu personas datu dzēšanu;
 • pieprasīt no LIAA savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam.

Datu subjekts tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu (tai skaitā tiesības iebilst pret apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam) var izmantot, ja LIAA saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem nav tiesiska pamata un/vai pienākuma turpināt apstrādi.

LIAA var ievērot datu subjekta tiesības tikai tiktāl, ciktāl tas ir tehniski iespējams, piemēram, LIAA nav iespējams labot vai dzēst tos personas datus, kuri ir nodoti citām personām  attiecīgo uzdevumu un pienākumu veikšanai un kuru labošanu vai dzēšanu LIAA tehniski nevar nodrošināt.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzību uzraugošā institūcijā (Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv)), ja datu subjekts uzskata, ka pārkāptas tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem

Personas datu glabāšanas ilgums
Saņemtos personas datus LIAA glabā līdz 2020.gada 12.martā izsludinātās ārkārtas situācijas atcelšanai. Pēc minētās ārkārtas situācijas atcelšanas LIAA pārtrauks personas datu uzkrāšanu un iznīcinās uzkrātos personas datus, izņemot ciktāl to saglabāšana nepieciešama LIAA lietvedības, t.i., ienākošās un izejošās korespondences, uzskaites nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes vieta un saņēmēji
LIAA apstrādās personas datus Pērses ielā 2, Rīgā.

Saņemtos personas datus LIAA nodos tikai pārvadātājiem, kas plāno nodrošināt attiecīgo transporta pakalpojumu.

Datus par ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, LIAA nepieciešamības gadījumā nodos Valsts policijai un Valsts robežsardzei ārkārtējās situācijas pasākumu ievērošanas uzraudzības nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas datu pārzinis
Personas datu pārzinis ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, tālr. 67039400, e-pasts: liaa@liaa.gov.lv

Par jautājumiem saistībā ar datu apstrādes procesu var sazināties ar LIAA:

LIAA ir tiesīga vienpusēji grozīt šo Papildus personas datu apstrādes politiku jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot datu subjektus par to ar e-pasta vai LIAA tīmekļa vietnes starpniecību.