Videonovērošana

Informācija datu subjektiem par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ēkās (Rīgā, Pērses ielā 2 un Krīvu ielā 11) un Biznesa informācijas centrā “Magnetic Latvia” starptautiskajā lidostā “Rīga” veikto video novērošanu.

Personas datu pārzinis un apstrādātājs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (reģ. nr.: 90001739473; adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442; tālruņa numurs: 67039400, e-pasta adrese: liaa@liaa.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijadatu.aizsardziba@liaa.gov.lv

Videonovērošanas nolūks – kārtības uzraudzība videonovērošanai pakļautajās telpās, darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija, novēršana un atklāšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu saņēmēji – videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm.

Personas datu nodošana uz trešo valsti – videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešajām valstīm netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš – videonovērošanas ieraksts tiek glabāts 30 dienas no tā izveidošanas dienas. Pēc šī termiņa beigām videonovērošanas ieraksts nekavējoties tiek dzēsts. Ja minētajā termiņā konstatētas prettiesiska nodarījuma pazīmes vai saņemts pieprasījums sniegt videonovērošanas ierakstā redzamos datus, dati tiek uzglabāti līdz nepieciešamo darbību izpildei.

Datu subjektu tiesības – datu subjektam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt to labošanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par neatbilstošu personas datu apstrādi.