Līgumi, kas noslēgti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.' panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem