Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpu nomas izsole

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.

Kontaktpersona: Inga Kazaka, 67039457

Nomas objekta veids
Adrese
Kadastra numurs
Platība
Lietošanas mērķis
Nedzīvojamās iekštelpas (Nr.22)
Rīga, Pērses iela 2,  3. stāvs, Rīga, LV-1442
01000300056001
21.8 m2
Datu pārraides centra ierīkošana un uzturēšana
Iznomātāja noteiktais nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs
14 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).
Maksimālais iznomāšanas termiņš
5 gadi.
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu (norēķini pēc skaitītāja). Nav tiesības nodot nomas objektu apakšnomā bez LIAA saskaņojuma.
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli
Pirmā mutiskā izsole
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām
5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā
Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta; reģistrēšanas kārtība
Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt LIAA Sekretariātā, 518. telpā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1442) darba dienās no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017. gada 21. jūnija plkst. 12.00
Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā, uz katras piedāvājuma paketes vai aploksnes LIAA Lietvedības nodaļā tiek norādīts tās saņemšanas datums un laiks.
Izsoles norises laiks un vieta, kārtībaIzsole notiks LIAA 518.kab., Rīgā, Pērses ielā 2, Latvija, LV-1442 2017. gada 21. jūnijā plkst. 12.30. Izsoles solis - 1,00EUR/ m2 (bez PVN).
Pieteikums dalībai izstādē
Mutiskās izsoles nolikums
Nomas līguma projekts
Nomas objekta apskates vieta un laiks
Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, iepriekš vienojoties ar Raivi Zvaigzni, tālr.29458639, Saimnieciskās nodaļas vadītāju