Dokumentu veidlapas de minimis atbalsta saņemšanai nacionālā stenda dalībniekiem (pārejas periodā)

De minimis atbalsts nacionālā stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku.

Dokumenti, kas atbalsta saņēmējiem jāaizpilda, slēdzot līgumus pārejas periodā:

1. Iesniegums par atbalsta saņemšanu

2. Līgums par atbalsta saņemšanu
3. Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
(Līguma 1. pielikums)
4. Pasākuma novērtējuma anketa (Līguma 2. pielikums)

5. Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai 
(1. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr.740: "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi")

 Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu.

Aizpildāmās deklarācijas:

6. Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai 
7. Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai 
Jāaizpilda gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības.
(Pielikumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr.776: "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam")

 Biedrībām vai nodibinājumiem, kas piedalās nacionālajā stendā, pārstāvot nozari kopumā, nav iespējams identificēt konkrētu labuma guvēju (juridisku personu), tādējādi to darbība nav uzskatāma par saimniecisku darbību, un tiem tiek piešķirts atbalsts 66666,67 eiro apmērā viena kalendārā gada ietvaros. Minētais atbalsts nav de minimis atbalsts.
Savukārt, ja biedrība vai nodibinājums piedalās nacionālajā stendā, piedāvājot savus pakalpojumus, kas ir saistīti ar saimnieciskās darbības īstenošanu – tiek piekšķirts de minimis atbalsts.