IT nozares uzņēmumu kontaktbirža Norvēģijā (Oslo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina Latvijas Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumus piedalīties LIAA organizētajā kontaktbiržā, kas norisināsies 2017. gada 25.-27. aprīlim Norvēģijā, Oslo!

Novērtē kontaktbiržu!

Ja Jūsu uzņēmums darbojas videi draudzīgā jeb “zaļā” IT jomā, tad Jūsu uzņēmumam ir iespēja pieteikties atbalstam dalībai 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

“Zaļo” IT komersantu kontaktbiržas mērķis ir sniegt atbalstu tiem Latvijas komersantiem, kuri ir Latvijas klasteru vai asociāciju biedri, kā arī, kuri darbojas programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atbalsta jomās*, piedāvājot IT risinājumus šajās jomās.

Pasākumā uzņēmumi tiks informēti par jomām, kurās Norvēģija ievieš videi draudzīgus IT risinājumus, tiks identificētas sinerģijas ar Norvēģijas uzņēmumu vai institūciju darbību, kā arī veicināta sadarbības veidošanos ar “zaļo” IT jomas uzņēmumiem un organizācijām Norvēģijā.

“Zaļo” IT uzņēmumiem tiks nodrošinātas B2B tikšanās ar potenciālajiem Norvēģijas sadarbības partneriem - pārdošanas, sadarbības, izpētes jautājumu pārrunāšanai.

*Programmas atbalsta jomas:

 • atjaunojamās enerģijas ražošana
 • videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm
 • tīra transportēšana
 • ūdens resursu vadība
 • atkritumu apsaimniekošana
 • ekodizains
 • jebkuru citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam

“Zaļo” IT dalība tiek nodrošināta sadarbībā ar Innovation Norway.

Atbalsts “zaļo” IT uzņēmumiem tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.181).

Nosacījumi “zaļo” IT komersantu dalībai pasākumā:

 1. Komersants ir pieteicies pasākumam līdz 2017. gada 8. martam;
 2. Komersants ir aizpildījis un atsūtījis LIAA pieteikumu dalībaikā arī aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam, kā arī vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
 3. Komersants un tā mērķis atbilst “zaļo” IT komersantu konktatbiržas dalības mērķim;
 4. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
 5. Komersantam nav nodokļu parādu.

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu) šādām izmaksām:

 • Dienas nauda (max 4 dienas periodā 24.-28.04.2017., 52 EUR/dienā – 1 personai);
 • Viesnīcas izdevumi (max 3 naktis, 1440 NOK/1 nakts – 1 personai);
 • Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (a) aviobiļetes; (b) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas).

Minimālais komersantu skaits - 6 komersanti;
Maksimālais komersantu skaits – 10 komersanti;
Maksimālais dalībnieku skaits no 1 komersanta – 1 persona

Pieteikties var elektroniski, atsūtot pieteikumu un de minimis veidlapu uz e-pastu: nor.projekti@liaa.gov.lv, parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, tad lūdzu atsūtiet skanētā veidā, bet papildus tam pieteikums un de minimis atbalsta uzskaites veidlapa jāiesniedz klātienē LIAA (5.stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst.8:30 līdz plkast.17:00) vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Dokumentiem jābūt juridiskam spēkam (to parakstījušas paraksttiesīgās personas). Ja pieteikums nav iesniegts elektroniski uz nor.projekti@liaa.gov.lv, tas neatbildīs MK noteikumu Nr.181 32.punkta prasībām un tiks noraidīts.

Lai saņemtu Norvēģu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu, būs nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.Līguma projekts.

Dienas kārtība tiks publicēta tuvākā laikā.

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne, Norvēģija finanšu instrumenta nodaļas vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039453, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv

Kontaktpersona Norvēģijā:
Gatis Ginters, Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Norvēģijā vadītājs
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Republikken Latvias Ambassade i Kongeriket Norge
Bygdøy Allé 76, Post Box 3163, Elisenberg, 0208, Oslo, Norge
Tālrunis: +47 22542286
E-pasts: gatis.ginters@liaa.gov.lv