Kontaktbirža programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) ietvaros Norvēģijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina pieteikšanos dalībai kontaktbiržā 2017. gada 19. septembrī Oslo (Norvēģijā) Latvijas uzņēmumiem, kuri meklē partnerus kopīga projekta pieteikuma izstrādei programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) ietvaros.

Novērtē pasākumu!

Pasākuma mērķis: ir sniegt atbalstu tiem Latvijas komersantiem, kuri plāno iesniegt projektu Apvārsnis 2020 programmā tādās jomās kā:

 • atkritumu apsaimniekošana,
 • augsnes sanācija,
 • ūdens un notekūdeņu attīrīšana,
 • bioenerģija un biodegviela,
 • bioplastmasa. 

Pasākumā dalībnieki iegūs jaunāko informāciju par aprites ekonomiku, iespējām saņemt atbalstu inovācijas programmā Apvārsnis 2020, paplašinās potenciālo sadarbības partneru loku, kā arī pasākumā tiks nodrošinātas B2B tikšanās ar potenciālajiem Norvēģijas sadarbības partneriem kopīga projekta iesniegšanai.

Pasākumu organizē Innovation Norway sadarbībā ar LIAA.

Papildus informācija par pasākumu: http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/horizon2020-matchmaking/.

Pasākums tiek īstenots divpusējā sadarbības fonda ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība”.

Pasākumam pieejamais finansējums no Programmas līdzekļiem – 21 000 EUR, t.sk., Pasākuma organizēšanas izmaksas.

Lai piedalītos pasākumā, lai rastu iespēju tikties ar iepriekš piemeklētu potenciālo Norvēģijas partneri, kā arī, lai saņemtu atbalstu komandējuma izmaksām 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām, jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 1. Pieteikuma iesniedzējs ir komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;
 2. Komersants atbilst sīkā, mazā vai vidēja komersanta statusam. Par mazā vai vidējā statusa noteikšanu informācija pieejama šeit;
 3. Komersants pieteicies pasākumam līdz 2017. gada 28. jūlijam;
 4. Komersants un tā dalības mērķis atbilst pasākuma mērķim;
 5. Komersants ir aizpildījis un atsūtījis LIAA  Pieteikumu dalībai, kā arī aizpildītu de  minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam, kā arī vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
 6. Komersantam ir pieredze dalībai Apvārsnis 2020 programmā (komersants līdz Pieteikuma iesniegšanas brīdim ir iesniedzis projekta iesniegumu dalībai kādā no Apvārsnis 2020 atbalsta aktivitātē. Komersants līdz ar Pieteikumu LIAA iesniedzis Eiropas Komisijas vēstuli ar laika zīmogu, kurā var pārliecināties par tā dalību (projekta iesnieguma iesniegšanu) kādā no Apvārsnis 2020 aktivitātē);
 7. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
 8. Komersantam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
 9. Sarindojot atbalstītos pieteikumus iesniegšanas secībā, pieteikšanās termiņa ietvaros vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem divpusējās sadarbības plānotā pasākuma ietvaros ir pieejams finansējums. (Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ierobežots, LIAA, pieņemot lēmumu par dalībnieku atbalstīšanu, ņems vērā laiku (plkst.), cikos komersanta pieteikums iesūtīts LIAA);
 10. Komersanta dalību ir apstiprinājis donorvalsts partneris – Innovation Norway.

Lai saņemtu Norvēģu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu, būs nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu) ar Pasākumu saistītās izmaksas līdz 1500 EUR vienai personai no komersanta:

 • Dienas nauda (max 2 dienas, 52 EUR/dienā/ 1 personai);
 • Viesnīcas izdevumi (max 1 naktis, 1440 NOK/1 nakts/ 1 personai);
 • Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (a) aviobiļetes; (b) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas).

Maksimālais komersantu skaits, kas tika atbalstīts - 7 komersanti;
Maksimālais dalībnieku skaits no 1 komersanta – 1 persona

Pieteikties var elektroniski, atsūtot Pieteikumu, de minimis veidlapu kā arī citus dokumentus (ja attiecināms) uz e-pastu: liaa@liaa.gov.lv, parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, lūdzam atsūtīt Pieteikumu un de minimis veidlapu skanētā veidā, bet papildus tam 5 (piecu) darba dienu laikā visa dokumentācija papīra veidā jāiesniedz klātienē LIAA (5.stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst.8:30 līdz plkast.17:00) vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.
Vēršam uzmanību, ka papīra veidā iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Vēstules un tai pievienoto dokumentu lapas (Pieteikums, de minimis veidlapa, citi papildus iesniedzamie dokumenti, ja tādi ir) ir jāsanumurē un jācaurauklo, pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts caurauklojuma auklas mezgls, jāizvieto apliecinājuma teksts „Sanumurētas un caurauklotas____ (cipars vārdiem) lpp., datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums”. Ja vēstulei tiek pievienoti vairāki dokumentu atvasinājumi (kopijas), tad atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļai šo dokumentu atvasinājumu atbilstību to oriģināliem var apliecināt ar vienu apliecinājumu, proti, apliecinājuma tekstā norādot “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, dokumentu atvasinājumu kopuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

Līgums par atbalsta saņemšanu (projekts)

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039453, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv