Kontaktbirža programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" ietvaros Norvēģijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina uzņēmumus piedalīties LIAA organizētajā kontaktbiržā, kas norisināsies 2017. gada 29.-30. maijā Norvēģijā!

Novērtēšanas anketa!

Pasākuma mērķis: sniegt atbalstu Latvijas klasteru vai biedrību biedriem (Latvijas Republikas komersantiem), kuri darbojas vai plāno darboties programmas Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atbalsta jomās – ūdens resursu vadība vai atkritumu apsaimniekošana – sniedzot iespēju tikties ar Norvēģijas uzņēmumiem un institūcijām, kas darbojas minētajās jomās.
Pasākumā uzņēmumi tiks informēti par rūpniecisko atkritumu un ražošanas notekūdeņu risinājumiem Norvēģijā, kā arī tiks identificētas sinerģijas un potenciālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas uzņēmumiem un institūcijām šajās jomās.
Pasākuma dalībniekiem tiks nodrošinātas B2B tikšanās ar potenciālajiem Norvēģijas sadarbības partneriem - pārdošanas, sadarbības, izpētes jautājumu pārrunāšanai. 

Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Innovation Norway.

Atbalsts Latvijas uzņēmumiem tiks piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.181).

Nosacījumi komersantu dalībai pasākumā:

  1. Komersants ir pieteicies pasākumam līdz 2017. gada 5. aprīlim;
  2. Komersants ir aizpildījis un atsūtījis LIAA pieteikumu dalībaikā arī aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam, kā arī vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
  3. Komersants un tā dalības mērķis atbilst pasākuma mērķim;
  4. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
  5. Komersantam nav nodokļu parādu.

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu 100% apmērā, ja izmaksas nepārsniedz 1500 EUR/1 dalībniekam) šādām izmaksām:

  • Dienas nauda (max 3 dienas periodā 28.05-31.05.2017., 52 EUR/dienā – 1 personai);
  • Viesnīcas izdevumi (max 2 naktis, 1440 NOK/1 nakts – 1 personai);
  • Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (1) aviobiļetes; (2) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas).

Minimālais komersantu skaits - 6 komersanti;
Maksimālais komersantu skaits – 10 komersanti;
Maksimālais dalībnieku skaits no 1 komersanta – 1 persona

Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ierobežots, LIAA, pieņemot lēmumu par dalībnieku atbalstīšanu, ņems vērā laiku (plkst.), cikos komersanta pieteikums iesūtīts LIAA!

Pieteikties var elektroniski, atsūtot pavadvēstuli, pieteikumu un de minimis veidlapu uz e-pastu: liaa@liaa.gov.lv, parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, tad lūdzu atsūtiet skanētā veidā, bet papildus tam pieteikums un de minimis atbalsta uzskaites veidlapa jāiesniedz klātienē LIAA (5.stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00), vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Dokumentiem jābūt juridiskam spēkam (to parakstījušas paraksttiesīgās personas).

Lai saņemtu Norvēģu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu, būs nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.Līguma projekts.

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039453, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv

Kontaktpersona Innovation Norway:
Lāsma Ivaska
e-pasts: lasma.ivaska@innovationnorway.no
tel.: 66 002 275