Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Eco House & Eco Building Expo" Tokijā, Japānā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 3 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Eksporta pieredze 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksportā
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
1 punkts par mājas lapu japāņu valodā
0,5 punkti par mājas lapu angļu valodā
Uzņēmuma apraksts un dalības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav
Eksports no 2013. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu