Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Ecobuild 2015" Londonā, Lielbritānijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 9 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Eksporta pieredze 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksportā
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
1 punkts par mājas lapu japāņu valodā
0,5 punkti par mājas lapu angļu valodā
Uzņēmuma apraksts un dalības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav
Eksports no 2013. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu