Latvijas nacionālais stends izstādē "I love me" Somijā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "I love me”, kas norisināsies 2017. gada 20.- 22. oktobrim Somijā, Helsinkos.

"I love me" izstāde ir lielākais skaistumkopšanai un dzīvesstila tendencēm veltītais pasākums Somijā. Izstādi apmeklē gan profesionālā publika (vairāk kā 3400), gan arī patērētāji, kuru skaits 2016. gadā pārsniedza 50 tūkstošus.

Latvijas nacionālā stenda laukums 25 m2, divas atvērtas malas, stends atradīsies “Health” zonā, nacionālā stenda dalībnieku skaits – 5 uzņēmumi. Stendā paredzēta vieta vienam medicīnas pakalpojumu sniedzējam, vienam kosmētikas ražotāam un trīs uztura bagātinātāju ražotājiem.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem katrā produkta kategorijā. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Stenda dalībnieku kategorijas: dalībai tiks apstiprināts viens medicīnas pakalpojumu sniedzēju uzņēmums, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu no visiem medicīnas pakalpojumu sniedzēju pieteikumiem, viens kosmētikas ražotājs, kurš ieguvugis visaugstāko punktu skaitu no visiem kosmētikas ražotāju pieteikumiem un trīs uztura bagātinātāju ražotāji, kuri ieguvši augstāko punktu skaitu no visiem uztura bagātinātāju pieteikumiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, eksponātu transportēšanas u.tml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv