Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Salon International de la Lingerie" Parīzē, Francijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 10 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
8 punkti – pretendenta apgrozījums no 100 000 līdz 500 000 EUR
4 punkts – pretendenta apgrozījums līdz 100 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksporta pieredze 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksportā
0 punkti – nav datu par eksportu
Uzņēmuma produktu cenu segments 4 punkti – premium cenu segments
3 punkti – augsts cenu segments
2 punkts – vidējs cenu segments
0 punkti – zems cenu segments
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Dalība starptautiskajās izstādēs 5 punkti – ja piedalās regulāri 2 reizes gadā
1 punkts – ja piedalījies ne vairāk kā 2 izstādēs pēdējo 2 gadu laikā
0 punkti – ja nepiedalās
Mājas lapa
0,5 punkti par mājas lapas esamību
0 punkti – mājas lapas nav
Mājas lapas valodas
0,5 punkti par mājas lapu angļu valodā
0,5 punkti par mājas lapu franču valodā
0 punkti par mājas lapu tikai latviešu valodā
Uzņēmuma apraksts un dalības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav