Latvijas nacionālais stends izstādes "Hannover Messe - 2017" laikā Vācijā (Hannoverē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai divos nacionālajos stendos starptautiskajā inženiernozaru izstādē "Hannover Messe 2017", kas notiks 2017. gada 24.-28. aprīlī Hannoverē, Vācijā!

Izstāde „Hannover Messe” ir lielākā pasaules industriālā izstāde. Dalībai izstādē „Hannover Messe – 2016” bija reģistrētas vairāk kā 5200 kompānijas no 75 pasaules valstīm, t.sk. 58% jeb 3016 no ārvalstīm. Izstādi apmeklēja apmēram 190 000 apmeklētāju, t.sk. 30% jeb 57 000 no ārvalstīm, t.sk. 30 000 no Eiropas Savienības valstīm.

Izstādē ik gadus redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

Vairāk kā 20 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi – 2016. gadā izstādes divās tematiskajās ekspozīcijās „Piegādes industrijai” un “Enerģija” Latvijas nacionālajos stendos piedalījās 13 uzņēmumi, Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī LIAA.

2017. gada izstādē Latvijas nacionālie stendi tiks izvietoti divās tematiskajās ekspozīcijās – “Zinātniskā izpēte un tehnoloģijas” (Research & Technology) un „Piegādes industrijai” (Industrial Supply). Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Tematiskajam stendam “Zinātniskā izpēte un tehnoloģijas” tiek plānots 50 m2 stends un ne vairāk kā 5 uzņēmumu dalība.
Tematiskajam stendam “Piegādes industrijai” tiek plānots 54 m2 stends ne vairāk kā 8 uzņēmumu dalība.

Ja dalībai katrā no stendiem pieteiksies mazāk kā 5 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālos stendus atcelt.

Uz atbalstu dalībai stendos var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem
  • Angļu vai vācu valodu pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

  • Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:

Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv