Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā iepakojumu izstādē "Fachpack 2015" Nirnbergā, Vācijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 8 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 10 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 300 000 EUR
5 punkti – pretendenta apgrozījums no 100 000 līdz 300 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums no 10 000 līdz 100 000 EUR
Darbinieku skaits 10 punkti – vairāk kā 20 darbinieki
5 punkti – 10-20 darbinieki
Eksporta apjoms 10 punkti – eksports sastāda vairāk kā 50 % no apgrozījuma
5 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda 10-30 % no apgrozījuma
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Dalība starptautiskajās izstādēs 2 punkti – ja piedalās regulāri un katru gadu
1 punkts – ja piedalījies pēdējo 3 gadu laikā
0 punkti – ja nepiedalās
Mājas lapa
2 punkti par mājas lapas esamību
0 punkti – mājas lapas nav
Mājas lapas valodas
5 punkti par mājas lapu angļu valodā
2 punkti par mājas lapu vācu valodā
0 punkti par mājas lapu tikai latviešu valodā
Uzņēmuma sadarbības partneru Vācijā esamība 5 punkti par partneru esamību
0 punkti – partneru nav