Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "World Food Kazakhstan" Almati, Kazahstānā

Uzņēmumi dalībai izstādē tiks atlasīti vadoties pēc informācijas iesniegtajā pieteikuma formā. Dalībai izstādē nacionālajā stendā tiks apstiprināti 6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši zemāk minētajiem kritērijiem. Vienāda punktu skaita gadījumā, priekšroka tiks dota pārtikas ražotājiem, kuri pirmie iesniedza pieteikumu.

Kritērijs Punkti
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 10 punkti – produkts atbilst izstādes un stenda specifikai "pārtikas produktu un dzērienu pārstrāde/ ražošana"
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Apgrozījums iepriekšējā gadā 5 punkti – lielāks par 5 000 000 EUR
2 punkti – no 2 000 000 līdz 5 000 000 EUR
0 punkti – mazāks par 2 000 000 EUR 
Eksporta pieredze iepriekšējā gadā 5 punkti – eksporta apjoms pārsniedz 5 000 000 EUR un/ vai eksportē uz vairāk kā 10 valstīm
3 punkti – eksporta apjoms 2 000 000-5 000 000 EUR un/vai eksportē uz 5-9 valstīm
2 punkti – eksporta apjoms 1 000 000-2 000 000 EUR un/vai eksportē uz 1-4 valstīm
1 punkts – eksporta apjoms līdz 1 000 000 EUR un/vai eksportē uz vismaz vienu valsti
0 punkti – nav eksporta apjoma
Dalība starptautiskajās izstādēs ārvalstīs 5 punkti – ja piedalās regulāri 2 reizes gadā
2 punkti – ja piedalījies 1 - 3 izstādēs pēdējo 2 gadu laikā
0 punkti – ja nepiedalās
Mājas lapa 5 punkti par mājas lapu angļu un krievu valodā
2 punkti par mājas lapu vienā - angļu valodā vai krievu valodā
0 punkti – nav mājas lapas svešvalodās
Uzņēmuma apraksts angļu valodā un dalībības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav