Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Bygg Reis Deg 2015" Lillestremā, Norvēģijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2014. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 5 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Eksporta pieredze 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksportā
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājaslapa (Maksimums – 2 punkti)
1 punkts par mājaslapas esamību
1 punkts par mājaslapu norvēģu vai angļu valodā
0 punkti – nav mājaslapas
Uzņēmuma apraksts un dalības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav
Eksports no 2014. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu