Pasākumi “Oslo Innovation Week 2017” ietvaros Norvēģijā (Oslo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina pieteikšanos Latvijas jaunuzņēmumiem dalībai Oslo Innovation week 2017, kas norisināsies Oslo (Norvēģijā) laika periodā 25-29.09.2017. (turpmāk – Pasākums)!

Novērtē pasākumu!

Oslo Innovation week ir ikgadējs notikums, kas norisinās Norvēģijas galvaspilsētā Oslo 5 (piecu) dienu garumā.  Šajās dienās Oslo pilsētā notiek dažādi inovāciju jomai veltīti pasākumi – semināri, forumi, tīklošana, B2B tikšanās u.tml. Vairāk informācijas par Oslo Innovation week šeit.

Innovation Norway sadarbībā ar LIAA organizē iespēju Latvijas komersantiem piedalīties Pasākumā, kas paredz:

 • dalību Cutting Edge festivāla OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) rīkotajā Cleantech sesijā 26.09.2017. (uzņēmuma pārstāvēšana ir obligāta);
 • kontaktbirža jeb B2B tikšanās ar iepriekš piemeklētiem potenciālajiem Norvēģijas sadarbības partneriem – institūcijām, uzņēmumiem (uzņēmuma pārstāvēšana ir obligāta);
 • dalību citos Oslo Innovation week pasākumos saskaņā ar Pasākuma programmu (pēc uzņēmuma paša izvēles).

Norādām, ka precīzs Pasākuma apmeklējuma plāns un obligātās uzņēmuma pārstāvēšanas vietas un laiks uz doto brīdi vēl nav zināms. Atlasītie uzņēmumi tiks par to informēti, Pasākumam tuvojoties.

Pasākuma mērķis: veicināt Latvijas jaunuzņēmumu*, kuri izstrādā produktu/tehnoloģiju programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” (turpmāk –Programma) atbalsta jomās**, sadarbības veidošanu ar Norvēģijas Karalistes komersantiem un institūcijām.

* jaunuzņēmums — kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.
** Programmas atbalsta jomas:

 • atjaunojamās enerģijas ražošana;
 • videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm;
 • tīra transportēšana;
 • ūdens resursu vadība;
 • atkritumu apsaimniekošana;
 • ekodizains;
 • jebkuru citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Pasākums tiek īstenots divpusējā sadarbības fonda ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā" īstenošanas kārtība".

Pasākumam pieejamais finansējums no Programmas līdzekļiem – 85 000 EUR, t.sk.Pasākuma organizēšanas izmaksas.

Lai piedalītos pasākumā, jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 1. Pieteikuma iesniedzējs ir komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;
 2. Komersants atbilst sīkā, mazā vai vidēja komersanta statusam. Par mazā vai vidējā statusa noteikšanu informācija pieejama šeit;
 3. Komersants pieteicies pasākumam līdz 2017. gada 6. jūlijam, aizpildot Pieteikumu .
 4. Komersants un tā dalības mērķis atbilst pasākuma mērķim;
 5. Komersants ir iesniedzis aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam, kā arī vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
 6. Komersants pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir saņēmis atbalstu (ES struktūrfondu, riska kapitāla, inkubatora u.tml.) inovatīva produkta/tehnoloģijas izstrādei (pētniecības un attīstības aktivitātēm) Programmas atbalsta jomās, kā arī minēto produktu/tehnoloģiju paredz prezentēt potenciālajiem sadarbības partneriem Pasākuma ietvaros. (Ja atbalsts nav saņemts LIAA administrēto programmu ietvaros, komersantam jāiesniedz informācija, saskaņā ar kuru LIAA var gūt pārliecību par minētā atbalstu saņemšanu);
 7. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
 8. Komersantam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
 9. Sarindojot atbalstītos pieteikumus iesniegšanas secībā, pieteikšanās termiņa ietvaros vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem divpusējās sadarbības plānotā pasākuma ietvaros ir pieejams pietiekams finansējums. (Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ierobežots, LIAA, pieņemot lēmumu par dalībnieku atbalstīšanu, ņems vērā laiku (plkst.), cikos komersanta pieteikums iesūtīts LIAA).

Līguma projekts par dalību Oslo Innovation Week pasākumos

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu) ar Pasākumu saistītās izmaksas līdz 3000 EUR vienai personai no komersanta:

 • Dienas nauda (max 5 dienas, 52 EUR/dienā/ 1 personai);
 • Viesnīcas izdevumi (max 4 naktis, 1440 NOK/1 nakts/ 1 personai);
 • Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (a) aviobiļetes; (b) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas);
 • Dalības maksa pasākumos, kas norādīti Oslo Innovation Week programmā.

Maksimālais komersantu skaits, kas tika atbalstīts - 10 komersanti;
Maksimālais dalībnieku skaits no 1 komersanta – 2 persona

Lai saņemtu Norvēģu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu, būs nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.

Pieteikties var elektroniski, atsūtot Pieteikumu, de minimis veidlapu kā arī citus dokumentus (ja attiecināms) uz e-pastu: liaa@liaa.gov.lv, parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, lūdzam atsūtīt Pieteikumu un de minimis veidlapu skanētā veidā, bet papildus tam 5 (piecu) darba dienu laikā visa dokumentācija papīra veidā jāiesniedz klātienē LIAA (5.stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst.8:30 līdz plkast.17:00) vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.
Vēršam uzmanību, ka papīra veidā iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Vēstules un tai pievienoto dokumentu lapas (Pieteikums, de minimis veidlapa, citi papildus iesniedzamie dokumenti, ja tādi ir) ir jāsanumurē un jācaurauklo, pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts caurauklojuma auklas mezgls, jāizvieto apliecinājuma teksts „Sanumurētas un caurauklotas____ (cipars vārdiem) lpp., datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums”. Ja vēstulei tiek pievienoti vairāki dokumentu atvasinājumi (kopijas), tad atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļai šo dokumentu atvasinājumu atbilstību to oriģināliem var apliecināt ar vienu apliecinājumu, proti, apliecinājuma tekstā norādot “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, dokumentu atvasinājumu kopuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039453, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv

Kontaktpersona Innovation Norway:
Lāsma Ivaska
e-pasts: lasma.ivaska@innovationnorway.no  
|tel.: 66 002 275