Bezmaksas seminārs "REACH regula: drošības datu lapas, pārejas termiņi un citas aktualitātes"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras seminārs Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru

2013. gada 26. novembrī
LIAA konferenču zālē 2. stāvā

Adrese: Rīga, Pērses iela 2

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ir Eiropas Savienības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kas nosaka prasības ķīmisko vielu ražotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem sistemātiski novērtēt un pārvaldīt riskus, kurus ķīmiskās vielas var radīt veselībai un videi. Regulā noteikts ķīmisko vielu reģistrācijas rīcības plāns no 2007. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. maijam.

Ķīmisko vielu piegādes ķēdes dalībnieku pienākums ir nodrošināt un sekot līdzi, lai tirgū piedāvātās vielas būtu klasificētas, marķētas un iepakotas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu – CLP (Classification, Labelling and Packaging) prasībām.

Semināru aicinām apmeklēt dažādu nozaru pārstāvjus (ķīmisko vielu ražotājus, importētājus, pakārtotus lietotājus un vienīgos pārstāvjus, u.c.), kuru darba specifika pieprasa būt informētiem par aktualitātēm – REACH un CLP regulu ieviešanas termiņiem un līdz ar to izrietošajiem pienākumiem.

Semināra lektores: Jūlija Brovkina, Anta Jantone un Līga Rubene – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienests.

Programma

Semināra materiāli:
Aktualitātes un tendences ķīmisko vielu likumdošanā, Ķīmisko vielu un maisījumu ražotāju, importētāju, pakārtotu lietotāju un vienīgo pārstāvju lomas: būtiskākās likumdošanas prasības |  Video
Drošības datu lapas struktūra |  Video
Paplašinātās drošības datu lapas, ķīmiskās drošības pārskats un novērtējums, iedarbības scenāriji 
|  Video
Viktorīnas rezultāti 
|  Video

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane
Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv