Seminārs "REACH regula: drošības datu lapas un citas aktualitātes"

 

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar AS "Swedbank"

2014. gada 22. maijā
"Swedbank" galvenās ēkas konferenču zālē

Adrese: Rīga, Balasta dambis 1a

Semināra mērķis ir informēt uzņēmējus par aktualitātēm, kas saistītas ar REACH un CLP regulas ieviešanas termiņiem un pienākumiem.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ir Eiropas Savienības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kas nosaka prasības ķīmisko vielu ražotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem sistemātiski novērtēt un pārvaldīt riskus, kurus ķīmiskās vielas var radīt veselībai un videi. Regulā noteikts ķīmisko vielu reģistrācijas rīcības plāns no 2007. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. maijam.

Ķīmisko vielu piegādes ķēdes dalībnieku pienākums ir nodrošināt un sekot līdzi, lai tirgū piedāvātās vielas būtu klasificētas, marķētas un iepakotas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu – CLP (Classification, Labelling and Packaging) prasībām.

Aicinām semināru apmeklēt dažādu nozaru pārstāvjus (ķīmisko vielu ražotājus, importētājus, pakārtotus lietotājus, vienīgos pārstāvjus u.c.), kuru darba specifika pieprasa būt informētiem par aktualitātēm – REACH un CLP regulas ieviešanas termiņiem un līdz ar to izrietošajiem pienākumiem. 

Semināra tēmas:
  • Pirmās palīdzības pasākumi (DDL 4. iedaļa);
  • Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos (DDL 6. iedaļa);
  • Iedarbības pārvaldība/ individuāla aizsardzība (DDL 8. iedaļa);
  • Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu (DDL 13. iedaļa);
  • Informācija par transportēšanu (DDL 14. iedaļa);
  • Drošības datu lapu sastādīšana;
  • Ieskats devitajā REACH un CLP regulas iesaistīto pušu seminārā Helsinkos, Somijā, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā.

Dalība bezmaksas.

Programma

Prezentācijas un materiāli:
Aktualitātes ķīmisko vielu likumdošanā
Pirmā palīdzība (DDL 4. iedaļa); iedarbības pārvalde un individuālā aizsardzība (DDL 8. iedaļa)
Informācija par transportēšanu
Atkritumu apsaimniekošana (DDL 13. iedaļa)
Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos (DDL 6. iedaļa)
DDL sastādīšana. Paplašinātās DDL
Pārskats par Eiropas Ķimikāliju Aģentūras (ECHA) rīkoto iesaistīto pušu informācijas dienu
Rakstiskās instrukcijas saskaņā ar ADR
Jaunās piktogrammas

 

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv

Mairita Coņeva, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26311383
Fakss: +371 67039401
E-pasts: mairita.coneva@liaa.gov.lv