Zaļo tehnoloģiju inkubatora uzņēmumu apmācības "FieldTest:Norway" Norvēģijā (Tronheimā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, sadarbībā ar Zaļo tehnoloģiju inkubatoru un AS Proneo jaunuzņēmumiem (start-up uzņēmumiem) rīko apmācības "FieldTest:Norway"(turpmāk – pasākums), kas norisināsies 2016. gada 25. oktobrī,  Tronheimā, Norvēģijā.

Pasākuma mērķis ir sniegt Norvēģijas ekspertu konsultācijas Latvijas Zaļo tehnoloģiju inkubatora uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt savu zaļo inovāciju ideju sadarbībā ar Norvēģijas P&A speciālistiem un iegūt zināšanas par  biznesa idejas attīstības iespējām Norvēģijā.

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība"(turpmāk – MK noteikumi Nr.181.

Nosacījumi dalībai pasākumā:

  1. Komersants ir pieteicies pasākumam līdz 2016. gada 22. septembrim;
  2. Komersants ir aizpildījis un atsūtījis LIAA pieteikumu dalībai, kā arī aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam;
  3. Komersanta dalības mērķis atbilst pasākuma mērķim;
  4. Komersants ir saņēmis atbalstu programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” iepriekš noteiktā projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” ietvaros (saņēmis/saņem pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalstu);
  5. Komersants atbilst sīkā, mazā vai vidēja komersanta statusam
  6. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
  7. Komersantam nav nodokļu parādu.

Līgums par atbalsta saņemšanu(projekts)

Pieteikties var elektroniski, atsūtot pieteikumu un de minimis veidlapu uz e-pastu: nor.projekti@liaa.gov.lv, parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, tad lūdzu atsūtiet skenētā veidā, bet papildus tam pieteikums un de minimis atbalsta uzskaites veidlapa jāiesniedz klātienē LIAA (5. stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst. 8:30 -17:00) vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Dokumentiem jābūt juridiskam spēkam (to parakstījušas paraksttiesīgās personas). Ja pieteikums nav iesniegts elektroniski uz nor.projekti@lia.gov.lv, tas neatbildīs MK noteikumu Nr.181 32.punkta prasībām un tiks noraidīts.

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu) šādām izmaksām:

  1. Dienas nauda (max 3 dienas (24.-26.10.2016., 52 EUR/dienā – 1 personai);
  2. Viesnīcas izdevumi (max 2 naktis, 1440 NOK/1 nakts – 1 personai);
  3. Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (a) aviobiļetes; (b) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas).

Maksimālais komersantu skaits – 6 komersanti;
Maksimālais dalībnieku skaits no 1 komersanta – 2 personas.

Kontaktinformācija: 
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039423, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv