Aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)" apraksts

Programmas nosaukums
Augstas pievienotās vērtības investīcijas.
Projektu
iesniegšanas termiņš
No 2014. gada 21. marta līdz 2014. gada 22. aprīlim (ieskaitot).
Programmas mērķis
Stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.
Finansējuma saņēmējs
Latvijā reģistrēti komersanti.
Finansējums
Aktivitātes projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros pieejamais finansējums 42424003 EUR.
Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam – 50000 EUR.
Finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai – 2135000 EUR.
Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte – 45 % ilgtermiņa ieguldījumu iegādei un 100 % kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai.
Atbalstāmās darbības un izmaksas
Atbalstāmās darbības: iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.
Atbalstāmās izmaksas: jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē, un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītas informācijas norādīšanu finanšu pārskatos.
Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu iesniegšanai. Kopējās kredītiestādes garantiju izmaksas nepārsniedz 10 % no visu avansa un starpposma maksājumu kopsummas.
Atbalstāmās nozares
Atbalstīti tiks projekti, ko īstenos sekojošās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2. red.):
 • Apstrādes rūpniecība (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares*
 • Transports un loģistika (H49-52);
 • Ar transportu un loģistiku saistītās nozares (H53);
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (J61-62);
 • Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītās nozares (J58, J63);
 • Veselības aprūpe (Q86-88).
* Apstrādes rūpniecības (C) neatbalstāmās nozares (detalizētākai informācijai skat. Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumus Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" (MK noteikumi Nr.817) 3. pielikumu):
 • Alus un alkoholisko dzērienu ražošana (11. nodaļa, izņemot klasi 11.05 "Alus ražošana", klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana);
 • Tabakas izstrādājumu ražošana (12. nodaļa);
 • Kuģu būve (klase 30.11);
 • Sintētisko šķiedru ražošana (klase 20.6);
 • Ieroču un munīcijas ražošana (klases 25.4 un 30.4);
 • Tērauda rūpniecība, ja tiek ražoti MK noteikumu Nr.817 3. pielikuma 10. punktā uzskaitītie produkti.
Būtiskākie vērtēšanas kritēriji
 • Projektā paredzētā pievienotā vērtība, rēķinot EUR uz vienu darbinieku gadā, nedrīkst būt mazāka par 11382,97 EUR*.
 • Projektam ir jābūt vismaz vidējā gatavībā tā uzsākšanai, kas nozīmē, ka ir izstrādāts būvdarbu skiču projekts (ja tiek veikti būvdarbi), ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji (var nebūt uzsākta iepirkuma procedūra), kā arī ir apzināti potenciālie projekta finansēšanas avoti, un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par projekta realizēšanu.
 • Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitālam ir jābūt ne mazākam kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
 • Projekts tiek īstenots atbalstāmajā mērķa nozarē.
 • Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants.
 • Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, t.sk. tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci).
 • Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte.
 • Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām.
 • Projekta izmaksu pamatotība, lietderība  un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):
  • plānotie izdevumi ir samērīgi, nepieciešami projekta īstenošanai (projektā norādīto aktivitāšu īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai) un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos,
  • attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu,
  • attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm,
  • plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā,
  • projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze.
* Pievienotā vērtība rēķināta, izmantojot šādu formulu: (struktūrvienības plānotā bruto peļņa + struktūrvienības darbiniekiem plānotā bruto alga + amortizācijas atskaitījumi) / plānotais struktūrvienības darbinieku skaits. Aprēķiniem tiks izmantoti plānotie rādītāji par pirmo pilno gadu pēc projekta pabeigšanas.
Svarīga informācija
Projekta sagatavošana:
 • Projekts = iesniedzamie dokumenti:
  • Projekta iesniegums (MK noteikumu Nr.817 34.1. punkts),
  • Biznesa plāns (MK noteikumu Nr.817 34.2. punkts),
  • Papildus obligāti iesniedzamie dokumenti (MK noteikumu Nr.817 34.2. punkts);
 • Projektā jāpamato:
  • Projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu eksportspēja, proti, no saražotā apjoma tiks eksportēti vismaz 30 % (vidēji nākamo 3 kalendāro gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas),
  • Ilgtspēja,
  • Pētniecības un attīstības kapacitātes stiprināšana nākotnē,
  • Izmaksu pamatotība.
Projekta īstenošana:
 • Projekta atbalstāmās darbības* var uzsākt:
  • pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA (pēc LIAA veiktās pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kā arī – lielā komersanta gadījumā LIAA ir izvērtējusi, vai ir izpildīti MK noteikumu Nr.817 27. punktā minētie nosacījumi),
  • pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu saņemšanas (pēc LIAA veiktās pirmslīguma pārbaudes projekta īstenošanas vietā);
 • Projektu īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15. novembrim.
Ilgtermiņa ieguldījumi tiek veikti īpašumā, t.sk.:
 • zemē, kura ir īpašumā vai
 • zemē, par kuru ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību, vai
 • uz zemi ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības.
Iepirkuma procedūra:
 • Projekta ietvaros neattiecināmas ir sākotnējo ieguldījumu izmaksas, ja piegādātājs ir reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Līdz ar to, veicot iepirkuma procedūru, pretendentu atlases kritērijos nepieciešams paredzēt, ka piedāvājumu var iesniegt tikai pretendenti, kuri nav reģistrēti kādā no Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumu Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" minētajām valstīm";
 • Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju,  jāsaskaņo ar LIAA iepirkuma procedūras atbilstība normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.
Pieejamie finanšu resursi:
 • Pie projekta iesnieguma ir jāpievieno Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes izsniegta garantijas vēstule 4 % vērtībā no pieprasītā finansējuma;
 • Lai noslēgtu līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējam ir jāiesniedz LIAA viens no šādiem apliecinošajiem dokumentiem:
  • līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā reģistrētu kredītiestādi, par projekta īstenošanai nepieciešamā aizdevuma piešķiršanu vismaz 70 % apmērā no projekta kopējām izmaksām,
  • līgums, kas noslēgts ar saistīto personu grupas komersantu, vai apliecinājums no saistīto personu grupas komersanta par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu ar nosacījumu, ja saistīto personu grupas kopējais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējo izmaksu summas,
  • projekta iesniedzēja valdes lēmums vai apliecinājums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem ar nosacījumu, ja projekta iesniedzēja pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējo izmaksu summas.
* Par atbalstāmo darbību īstenošanas sākumu uzskata dienu, kad tiek parakstīts pirmais līgums ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju.
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi