Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2015.gada konkurss

Tūrisma departaments, lai veicinātu Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi, veicinātu studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā izsludina „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2015.gada konkursu”.

Konkursa mērķis ir atbilstoši „Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010.-2015.gadam” noteiktajām prioritātēm un attīstības virzieniem veicināt Latvijas tūrisma nozarei nozīmīgu jautājumu pētīšanu, inovatīvu ideju attīstību, tūrisma mērķa tirgu izpēti, tūrisma produktu analīzi, attīstību un virzīšanu tirgū, moderno tehnoloģiju risinājumiem tūrisma nozarē, kā arī iesaistīt studentus un augstākās izglītības iestādes nozīmīgu tūrisma nozares jautājumu risināšanā.

Konkursam darbus var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžuzinātniski pētniecisko darbu autori. Konkursā tiek gaidīti maģistra, bakalaura un studiju darbi.

Konkursa darbus var iesniegt līdz 2015.gada 30.oktobrim (ieskaitot) personīgi Tūrisma departamenta birojā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1519, 2.ieeja, sūtot pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: inese.sirava@latvia.travel

Pieteiktie darbi tiks vērtēti pēc sešiem galvenajiem kritērijiem:

1)      Konkursa darba tēmas oriģinalitāte, problēmas un pētāmā jautājuma formulējums un pamatojums, atbilstība konkursa mērķim;

2)      Pētāmās problēmas aktualitāte tūrisma nozarē;

3)      Mērķa, pētāmā jautājuma, darba uzdevumu saskaņotība, informācijas avotu vispusīgums un plašums, autora patstāvīgais pētījums un spriedumi;

4)      Rezultātu analīze, interpretācija, loģiski slēdzieni, secinājumi, priekšlikumu lietišķums, inovatīvas, jaunas un vērtīgas idejas, attīstības perspektīvas;

5)      Darba vizuālais noformējums, valoda, datu interpretācija;

6)      Darba rezultātu praktiskā pielietojamība Tūrisma departamenta darbībā un aktivitāšu īstenošanā.

Konkursa balvas tiek piešķirtas darba autoram un darba vadītājam. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji balvās iegūs dāvanu kartes atpūtai Latvijā, diplomu par godalgoto vietu konkursā un iespējas prezentēt konkursa darbu tūrisma nozares pasākumos.

Konkursa uzvarētājus noteiks Tūrisma departamenta direktora izveidota komisija.