Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Ņemot vērā projekta finansējuma rādītāju straujo izpildi mērķa grupas atbalstam 2014.-2020.gada plānošanas periodā, 2018. gada 7. augustā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678.

No 07.08.2018 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.678

No 01.12.2017 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.678

Izmaiņas atbalstāmajās darbībās, attiecināmajās izmaksās un atbalsta intensitātē no 2018.gada 20.augusta.

*Ja tūrisma nozares atbalsta saņēmējs vēlas pretendē uz atbalstu dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, semināros ar individuālu stendu, biedrību/nodibinājuma, pašvaldības vai plānošanas reģionu organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs, LIAA organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, darījuma tūrisma pasākuma organizēšanai vai saņemt LIAA konsultatīvos pakalpojumus (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultācijas), ir jāslēdz Līgums par atbalsta saņemšanu (uzņēmējdarbība).

Izmaksas par atbalstāmajām darbībām tūrisma jomā, kas ir radušās līdz MK noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, tiek atbalstītas saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgo atbalstāmo darbību īstenošanas brīdī.

Noslēgtie līgumi projekta "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" ietvaros līdz 2019. gada 17. oktobrim.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” ietvaros (spēkā no 06.11.2018.)

Vizuālās identitātes prasības
► Līgums par atbalsta saņemšanu
► Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai
► Atbalstāmās aktivitātes

2016. gada 26. aprīlī ir noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru kā Finansējuma saņēmēju, par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros- darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms. Projekta aktivitātes ir vērstas gan uz tūrisma nozares profesionāļu, gan tūristu auditoriju informēšanu mērķa tirgos. Projekta aktivitāšu īstenošana veicinās Latvijas atpazīstamību, Latvijas tūrisma pakalpojumu eksportu un tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju.

Projekta ietvaros no 2016. gada 26. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam ir īstenotas šādas aktivitātes- organizēta dalība ar nacionālo stendu 28 starptautiskajās tūrisma izstādēs mērķa tirgos, organizētas 18 tūrisma mārketinga un reklāmas kampaņas, izdoti tūrisma informācijas materiāli, nodrošināta Latvijas tūrisma portāla attīstība un papildināšana, organizēta 189 iepazīšanās vizītes ārvalstu tūrisma operatoriem un žurnālistiem, sniegta informācija par Latvijas tūrisma piedāvājumu 144 specializētājos tūrisma veicināšanas pasākumos, īstenots 64 ārvalstu tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados un 58 darījumu un pasākumu tūrisma piesaistes pasākumi, 414 reizes sniegts atbalsts dalībai individuāli izvēlētās tūrisma izstādēs, konferencēs, semināros un tirdzniecības misijās.

Projekta kopējais finansējums ir 16 958 378 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 414 621 euro, valsts budžeta finansējums - 1 768 289 euro, privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums- 775 468 euro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).