Konsultatīvā padome

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tūrisma konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un privātpersonu iesaisti tūrisma politikas īstenošanā – Latvijas kā tūrisma galamērķa veidošanā un popularizēšanā.

Padomei ir padomdevēja tiesības Aģentūras darbības jautājumos, un tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Rīkojums par konsultatīvās padomes personālsastāvu un nolikums

Padome veic šādus uzdevumus

Tā analizē Aģentūras darbības rezultātus un sniedz Ekonomikas ministrijai atzinumus un priekšlikumus par Aģentūras vidēja termiņa darbības un mārketinga stratēģiju, kārtējo gada plānu īstenošanu un Aģentūras darbības pilnveidošanu.

Izvērtē un sniedz priekšlikumus par Aģentūras plānoto un izlietoto finansējumu.

Veicina sadarbību ar Aģentūras vidēja termiņa darbības un mārketinga stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām un organizācijām.

Padome ir tiesīga atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no Aģentūras Padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju.

Padome var uzaicināt citus speciālistus un ekspertus piedalīties padomes sēdēs un tās ieteikumu un priekšlikumu izstrādē.