Personāls

Personāla kā uzņēmuma resursa loma aizvien pieaug. Darbaspēka kompetence un radošais potenciāls ir nozīmīgākais faktors jauno tehnoloģiju attīstībai. Darbinieka spējas ģenerēt ideju vai radīt jaunu produktu, izmantojot savu smadzeņu potenciālu, tiek vērtēta kā produkts ar visaugstāko pievienoto vērtību.

Personāla atlase

Personāla atlase ir, uzņēmumam un ieņemamā amata pozīcijai, visatbilstošākā un piemērotākā kandidāta izvēle no jau atlasītas kandidātu kopas. Personāla atlases mērķis ir sakritība starp kandidāta kompetenci un amata prasībām, organizācijas korporatīvo kultūru, mērķiem un iekšējo sadarbību. Pārāk kvalificētie vai nepietiekoši kvalificētie kandidāti tā arī nespēj iedzīvoties uzņēmumā, adaptēties grupā un pamet kompāniju, paaugstinot personāla apriti uzņēmumā un radot papildus izmaksas. Personāla atlases izmaksas ir augstas. Uzņēmums var izmantot speciālistu pakalpojumus vai atlasīt darbiniekus paši.

Galvenie atlases veidi

Iekšējā atlase – notiek, izmantojot kompānijā jau strādājošos darbiniekus. Šis atlases veids motivē esošos kompānijas darbiniekus, nodrošinot izaugsmi kompānijas darbiniekiem, samazinot atlases procesa izmaksas un veidojot personāla lojalitāti, jo esošais darbinieks spēj jaunajā vietā radošāk un produktīvāk darboties, pievienojot kaut ko no savas iepriekšējās pieredzes.

Ārējā atlase  kandidāti nāk no kompānijas ārpuses, no darba tirgus. Ja darba devējs izmanto šo atlases veidu, tad viņam noteikti ir radusies pārliecība, ka esošo darbinieku kompetence nespēs nodrošināt prasības jaunajam amatam.

Darba likumdošana

Pie darba likumdošanas jāņem vērā šādi likumi: "Darba likums", "Darba strīdu likums", "Darba aizsardzības likums", likums “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”, "Civilprocesa likums", "Civillikums. Ievads" u.c. normatīvie akti regulē darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku, darba devēja atbildību, valsts institūciju pilnvaras, kā arī tiesas lomu darba strīdos.

Vairāk Latvijas Republikas tiesībaktu datubāzē  www.likumi.lv.