Kapitālsabiedrība

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.

Kā piereģistrēt kapitālsabiedrību
Tagad ērtāk un lētāk

Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, kopš 2012. gada novembra pieteikumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv.

Šādā gadījumā valsts nodevu maksā tikai 90 % apmērā no to valsts nodevu likmēm, ko piemēro pārējos gadījumos, ja, turklāt, pieteikuma iesniedzējs izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt:

 • izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai
 • ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Papildus informācija, kā izmantot e-pakalpojumus, pieejama šeit.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. SIA ir juridiska persona.

Kā piereģistrēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību

Lai ierakstītu SIA komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa Nr.4;
 • Dibināšanas līgums (ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, tas dibināšanas līguma vietā sastāda un paraksta lēmumu par sabiedrības dibināšanu);
 • Sabiedrības statūti (1 eksemplārs);
 • Bankas izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā);
  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, minimālā pamatkapitāla lielums ir 1 eiro. Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms un apmaksājams pilnā apmērā, turklāt, līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai tas apmaksājams tikai naudā;
 • Dokumenti, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums);
 • Katra padomes locekļa rakstveida piekrišana būt par padomes locekli (ja sabiedrībai ir padome);
 • Katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā);
 • Valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā (ja valdes paziņojumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Veidlapa ir pieejama šeit (skatīt Informācija par maksājumiem UR);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī". Veidlapa ir pieejama šeit (skatīt Informācija par maksājumiem UR).

! Mikrouzņēmums un SIA, kuras pamatkapitāls mazāks par 2800 eiro (mazkapitāla sabiedrība), nav divas dažādas komersanta formas. Mikrouzņēmums nav atsevišķa komersanta forma, bet gan nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu nodokli, kuru regulē Mikrouzņēmumu nodokļa likums.

Mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ja tie atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

 • Dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 eiro;
 • Darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par 5. Darbinieku skaitā neiekļauj personu, kura darba attiecību laikā atrodas prombūtnē (tai skaitā mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai saņem slimības pabalstu) un par šo periodu nesaņem no mikrouzņēmuma ienākumu, kā arī no darba atstādinātus darbiniekus;
 • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.

SIA vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā ir tiesības:

 • Iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, vienlaikus ar pieteikumu par ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:
 1. paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un
 2. darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3. panta prasībām,
 3. paredzamais apgrozījums būs līdz 100 000 eiro,
 4. mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.

Ja reģistrācija mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam vai PVN reģistrā netiek veikta vienlaikus ar reģistrāciju Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, to var veikt pēc uzņēmuma reģistrācijas, vēršoties Valsts ieņēmumu dienestā.

Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība (AS) ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskās apgrozības objekts. AS ir juridiska persona.

Kā piereģistrēt akciju sabiedrību

Lai ierakstītu AS komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa Nr.4;
 • Dibināšanas līgums (ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, tas dibināšanas līguma vietā sastāda un paraksta lēmumu par sabiedrības dibināšanu);
 • Sabiedrības statūti (1 eksemplārs);
 • Bankas izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu;
 • Katra padomes locekļa rakstveida piekrišana būt par padomes locekli;
 • Katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli;
 • Valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi;
 • Nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegta piekrišana sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā (ja valdes paziņojumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par valsts nodevas apmaksu. Veidlapa ir pieejama šeit (skatīt Informācija par maksājumiem UR);
 • Kvīts, tās kopija, internetbankas maksājuma izdruka vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī". Veidlapa ir pieejama šeit (skatīt Informācija par maksājumiem UR).