Vērtēšanas kritēriji dalībai LIAA biznesa inkubatoru stendā

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators"

Uzņēmumi dalībai LIAA Biznesa inkubatoru stendā izstādēs tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai izstādē apstiprina noteiktu uzņēmumu skaitu, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši šādiem kritērijiem.

KritērijsPunkti
Produkta/pakalpojuma detalizēts apraksts un pamatojums dalībai izstādē2 – uzņēmums ir sniedzis skaidru un izsmeļošu produkta/pakalpojumu aprakstu un pamatojumu dalībai izstādē
1 – uzņēmums ir sniedz daļēju vai nepilnīgu produkta/pakalpojuma aprakstu un pamatojumu dalībai izstādē
0 – uzņēmums nav sniedzis produkta/pakalpojuma aprakstu un pamatojumu dalībai izstādē
Produkta/pakalpojuma atbilstība izstādes koncepcijai2 punkti – produkts/pakalpojums atbilst izstādes specifikai
1 punkts – produkts/pakalpojums daļēji atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts
Produkta attīstības stadija3 – produkts/pakalpojums tiek ražots/virzīts tirgū
2 – produktam ir izveidota testa partija/pakalpojumam ir beta/testa versija
1 – produkts ir prototipa stadijā
0 - Produktam ir izstrādātas vizualizācijas/skices
Iepriekšēja dalība izstādēs pēdējo divu gadu laikā1 – uzņēmumam ir līdzšinēja pieredze dalībai izstādēs
0 – uzņēmumam nav pieredzes dalībai izstādē
Produkta/pakalpojuma inovācijas2 – uzņēmuma produktu/pakalpojuma radīšanā ir ieviestas tehnoloģiskās, procesu u.c. inovācijas, izceļoties līdzīgu produktu tirgū/nišā
1 – uzņēmuma produktu/pakalpojumu radīšanā daļēji ir ieviestas inovācijas
0 – uzņēmuma produktu/pakalpojumu radīšanā nav identificētas inovācijas