Tirdzniecības misiju dalībnieku vērtēšanas kritēriji valsts atbalsta programmai

"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju"
3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana""
Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas

Uzņēmumi dalībai Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

Vienādi iegūtu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pieteikuma veidlapas iesniegšanas laikam, par labu tām veidlapām, kuras ir iesniegtas ātrāk.

Kritērijs Punkti
Produkta/ pakalpojuma atbilstība pasākuma specifikai 2 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst pasākuma specifikai
1 punkts – produkts/pakalpojums daļēji atbilst pasākuma specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst pasākuma specifikai
* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts
Apgrozījums 2015. gadā 4 punkti – uzņēmuma apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR
3 punkti – uzņēmuma apgrozījums 250 001–1 000 000 EUR
2 punkti – uzņēmuma apgrozījums 50 001–250 000 EUR
1 punkts – uzņēmuma apgrozījums 0–50 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksporta apjoms % no 2015. gada apgrozījuma 4 punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma
3 punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma
2 punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma
1 punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma
0 punkti – uzņēmums neeksportē
Darbinieku skaits 2015. gadā 4 punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 100
3 punkti – darbinieku skaits ir 51–100
2 punkti – darbinieku skaits ir 11–50
1 punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10
0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts
Uzņēmumā ir ieviesti tā pamatdarbībai un eksporta mērķu valstīs nepieciešamie sertifikāti (ISO, OHSAS, t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.) 1 punkts – ir
0 punkti – nav
Eksporta tirgi 4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm
3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm
2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm
1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti
0 punkti – eksports nav uzsākts
Uzņēmuma potenciālo sadarbības partneru apraksts 1 punkts – uzņēmums ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei
0 punkti – apraksta nav
Uzņēmuma produktu vai pakalpojumu priekšrocību apraksts 1 punkts – uzņēmums ir sniedzis detalizētu informāciju par uzņēmuma produkta vai pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū
0 punkti – apraksta nav
Interneta mājas lapa 3 punkti – interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
2 punkti – interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
1 punkts – interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās
0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā
Papildus 1 punkts par mājaslapu izstādes norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)
Uzņēmuma pārstāvība sociālajos tīklos 1 punkts – ir pārstāvība
0 punkti – nav pārstāvība