Vērtēšanas kritēriji valsts atbalsta programmai

"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums ""Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" projekts "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā""

Dalībnieki Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts pretendentu skaits, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš 1. kritērijā (Atbalsta saņēmēja piedāvātais produkts atbilst tūrisma produktu attīstības pamatprincipiem ) ir ieguvis vairāk punktus, ja arī 1. kritērijā ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka dodama tam atbalsta saņēmējam, kurš 3.kritērijā (Atbalsta saņēmēja izdales materiāla atbilstība izstādes specifikai un mērķa tirgus prasībām (saturs, valoda)) ieguvis vairāk punktus.

 KritērijsPunkti
1

Atbalsta saņēmēja piedāvātais produkts atbilst tūrisma produktu attīstības pamatprincipiem (kvalitāte, ilgtspēja, inovācijas, eksportspēja, augsta pievienotā vērtība).

5 punkti – ja ir aprakstīts atbilst (nevis tikai ka atbilst) 5 pamatprincipiem
4 punkti – ja atbilst 4 pamatprincipiem
3 punkti – ja atbilst 3 pamatprincipiem
2 punkti – ja atbilst 2 pamatprincipiem
1 punkts – ja atbilst vienam pamatprincipam
0 punkti – ja nav aprakstīta atbilstība
2Atbalsta saņēmēja piedāvātā produkta prezentācija internetā
(interneta vietņu atbilstība mērķa tirgum, informācija mērķa tirgum piemērotās svešvalodās).
2 punkti – interneta mājaslapa ir vismaz 2 valodās, kā arī izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda), kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
1 punkts – interneta mājaslapa vismaz angļu valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās
0 punkti – nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļas uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā
3Atbalsta saņēmēja izdales materiāla atbilstība izstādes specifikai un mērķa tirgus prasībām (saturs, valoda).1 punkts – ja izdales materiāla saturs ir atbilstošs izstādes specifikai un mērķa tirgum, un materiāls ir sagatavots izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda)
0 punkti – ja izdales materiāla saturs nav atbilstošs izstādes specifikai un mērķa tirgum vai tas nav sagatavots izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda).
4

Atbalsta saņēmēja pārstāvju profesionālā atbilstība izstādes specifikai un mērķa tirgus prasībām (mērķa tirgiem piemērotu svešvalodu zināšanas, pieredze).

1 punkts – ja Atbalsta saņēmēja pārstāvju profesionālā atbilstība ir atbilstoša izstādes specifikai un mērķa tirgum, kā arī Atbalsta saņēmēja pārstāvji runā izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda);
0 punkti – ja Atbalsta saņēmēja pārstāvju profesionālā atbilstība nav atbilstoša izstādes specifikai un mērķa tirgum vai Atbalsta saņēmēja pārstāvji nerunā izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda).
5Pretendenta piedāvātā produkta priekšrocību apraksts (salīdzinājums ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū).1 punkts – ja ir aprakstīts produkts un norādītas tā salīdzinošās priekšrocības ar līdzīgiem produktiem tirgū
0 punkti – apraksta nav


Papildus vērtēšanas kritēriji dalībai darījumu tūrisma izstādē

Ja pamata kritērijos piešķirtais punktu skaits ir vienāds, tiek vērtēts papildus kritērijos dalībai darījumu tūrisma izstādē saņemto punktu skaits.  

 KritērijsPunkti
1.

Atbalsta saņēmēja iepriekšējā pieredze konferenču un korporatīvo pasākumu rīkošanā grupām ar dalībnieku skaitu lielāku par 50 dalībniekiem

5 punkti – ja ir minēti 5 pasākumi
4 punkti – ja 4 pasākumi
3 punkti – ja 3 pasākumi
2 punkti – ja 2 pasākumi
1 punkts – ja viens pasākums
0 punkti – nav aprakstīta pieredze
2.Atbalsta saņēmēja piedāvātā darījumu tūrisma produkta prezentācija internetā1 punkts – interneta mājaslapā ir  atspoguļoti darījumu tūrisma produkti
0 punkti – nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tajā netiek atspoguļoti darījumu tūrisma produkti

Kvalitatīvs tūrisma produkts ir tāds tūrisma produkts, kurš ar savu kvalitatīvo īpašību kopumu spēj izpildīt klienta prasības.

Ilgtspējīgs tūrisma produkts ir tāds produkts, kurš tiek ražots saskaņā ar vietējo vidi, sabiedrību un kultūru tādā veidā, ka pēdējie kļūst par ieguvējiem, nevis zaudētājiem no tūrisma attīstības.

Inovatīvs tūrisma produkts ir jauninājums salīdzinot ar esošajiem produktiem, kas palielina vispārējo nozares rentabilitāti, tālāku attīstību un konkurētspēju, ar piesaisti galamērķim un spēju ātri reaģēt uz mainīgo tūrisma pieprasījumu.

Eksportspējīgs tūrisma produkts ir produkts, kurš spēj piesaistīt pēc iespējas vairāk ārvalstu tūristu, un tā izmantošanā pastāv pēc iespējas mazāk barjeru t.sk. valodas un informācijas pieejamības barjera (informācija par produktu pieejama vairākās valodās, dažādos informācijas kanālos t.sk. interneta vidē (sava mājas lapa, sociālie tīkli u.tml.)).

Tūrisma produkts ar augstu pievienoto vērtību ir tāds produkts, kur pievienoto vērtību rada cilvēks ar savām zināšanām un profesionalitāti. Tas ir produkts ar augstu potenciālu un resursiem.