Vērtēšanas kritēriji valsts atbalsta programmai

"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana""

Uzņēmumi dalībai Latvijas kopstendā starptautiskajā inženiernozaru piegāžu un kooperācijas izstādē “Herning Industri 2019” tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas.

Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

Vienādi iegūtu punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pieteikuma veidlapas iesniegšanas laikam, par labu tām veidlapām, kuras ir iesniegtas ātrāk.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) patur sev tiesības veikt uzņēmumu sniegtās informācijas precizēšanu un pārbaudi, t.sk. uz vietas uzņēmumos.

 

Kritērijs

Punkti

1.

Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai un nacionālā stenda koncepcijai

2 punkti – produkts/pakalpojums atbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai

1 punkts – produkts/pakalpojums daļēji atbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai

0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts

2.

Apgrozījums 2017. darbības gadā

4 punkti – uzņēmuma apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR

3 punkti – uzņēmuma apgrozījums 250 001–1 000 000 EUR

2 punkti – uzņēmuma apgrozījums 50 001–250 000 EUR

1 punkts – uzņēmuma apgrozījums 0–50 000 EUR

0 punkti – nav datu par apgrozījumu

3.

Eksporta apjoms % no 2017. gada apgrozījuma

4 punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma

3 punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma

2 punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma

1 punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma

0 punkti – nav norādīts eksporta apjoms

4.

Darbinieku skaits 2017. gadā

4 punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 100

3 punkti – darbinieku skaits ir 51–100

2 punkti – darbinieku skaits ir 11–50

1 punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10

0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts

5.

Uzņēmumā ir ieviesti tā pamatdarbībai un eksporta mērķu valstīs nepieciešamie sertifikāti (ISO, OHSAS, t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.)

 

1 punkts – ir

0 punkti – nav

6.

Eksporta tirgi

4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm

3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm

2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm

1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti

0 punkti – eksports nav uzsākts

7.

Dalība starptautiskās izstādēs pēdējo divu gadu laikā, saņemot vai nesaņemot de minimis atbalstu

3 punkti – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs, piedaloties ar individuālo stendu, nesaņemot de minimis atbalstu

2 punkti – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs, gan piedaloties ar individuālo stendu un nesaņemot de minimis atbalstu, gan citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot de minimis atbalstu

1 punkts – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot de minimis atbalstu

0 punkti – ja uzņēmums nav piedalījies starptautiskās izstādēs

8.

Uzņēmuma potenciālo sadarbības partneru apraksts

1 punkts – uzņēmums ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei

0 punkti – apraksta nav

9.

Uzņēmuma produktu vai pakalpojumu priekšrocību apraksts

1 punkts – uzņēmums ir sniedzis detalizētu informāciju par uzņēmuma produkta vai pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū

0 punkti – apraksta nav

10.

Interneta mājas lapa

3 punkti – interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

2 punkti – interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

1 punkts – interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās

0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā

Papildus 1 punkts par mājaslapu izstādes norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)

11.

Uzņēmuma pārstāvība sociālajos tīklos

1 punkts – ir pārstāvība

0 punkti – nav pārstāvība

12.

Pētniecības un attīstības komponente

2 punkti – uzņēmumam ir iekšējie resursi pētniecības un attīstības procesa nodrošināšanai (uzņēmumam ir darbinieks vai darbinieku grupa, kas atbild par jaunu produktu radīšanu).

1 punkts – uzņēmums pērk pētniecības un attīstības pakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzējiem.

0 punkti – nav apraksta

13.

Procesu inovācijas

3 punkti – uzņēmums ir ieviesis 3 vai vairāk inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta vai pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu

2 punkti – uzņēmums ir ieviesis 2 inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta vai pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu

1 punkts – uzņēmums ir ieviesis 1 inovatīvu procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta vai pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu

0 punkti – inovāciju procesi nav ieviesti