Vērtēšanas kritēriji valsts atbalsta programmai

"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana""

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš kritērijā “Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma“ ir ieguvis vairāk punktus, ja arī kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka dodama tam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir lielāks gada apgrozījums, no kura tiek vērtēts eksporta apjoms.

Kritērijs

Punkti

Produkta/ pakalpojuma atbilstība hakatona specifikai

4 punkti – produkta/pakalpojuma atbilst hakatona specifikai

2 punkti – produkta/pakalpojums daļēji atbilst hakatona specifikai

0 punkti – produkta/pakalpojums neatbilst hakatona specifikai

Eksporta tirgi

4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm

3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm

2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm

1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti

0 punkti – eksports nav uzsākts

Apraksts par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem angļu valodā

3 punkts – atbalsta saņēmējs ir aprakstījis savus sniegtos pakalpojumus

2 punkts – atbalsta saņēmējs ir daļēji aprakstījis savus sniegtos pakalpojumus

0 punkti – apraksta nav

Interneta mājas lapa

3 punkti – interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

2 punkti – interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

1 punkts – interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās

0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā

Papildus 1 punkts par mājaslapu izstādes norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)

Atbalsta saņēmēja pārstāvība sociālajos tīklos

1 punkts – ir pārstāvība

0 punkti – nav pārstāvība