2020. gada 1. oktobris

Programmā "Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Atbalsta saņēmēji sniedz LIAA progresa pārskatus un maksājuma pieprasījumus par īstenotajām apmācībām ārvalstīs pie saistītajiem uzņēmumiem. LIAA veic minēto dokumentu izvērtēšanu.

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību un valstī izsludināto ārkārtas situāciju, daļa atbalsta saņēmēju ir pagarinājuši projekta īstenošanas termiņus, paredzot apmācības pie saistītajiem uzņēmumiem ārvalstīs atsākt nākamajā gadā.

Tāpat atbalsta pretendentiem tiek piedāvātas iespējas  projekta ietvaros organizēt apmācības attālināti.

2020. gada 3. septembris

Programmā "Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Atbalsta saņēmēji sniedz LIAA progresa pārskatus un maksājuma pieprasījumus par īstenotajām apmācībām ārvalstīs pie saistītajiem uzņēmumiem. LIAA veic minēto dokumentu izvērtēšanu.

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību un valstī izsludināto ārkārtas situāciju, daļa atbalsta saņēmēju ir pagarinājuši projekta īstenošanas termiņus, paredzot apmācības pie saistītajiem uzņēmumiem ārvalstīs atsākt šī gada ceturtajā ceturksnī. Tāpat tiek izvērtētas iespējas organizēt apmācības attālināti.

2020. gada 30. jūnijs

Programmā "Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Atbalsta saņēmēji sniedz LIAA progresa pārskatus un maksājuma pieprasījumus par īstenotajām apmācībām ārvalstīs pie saistītajiem uzņēmumiem. LIAA veic minēto dokumentu izvērtēšanu

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību un valstī izsludināto ārkārtas situāciju daļa atbalsta saņēmēju uz laiku ir pārtraukuši apmācību organizēšanu pie saistītajiem uzņēmumiem ārvalstīs.

Atbalsta saņēmēji līdz 31.07.2020 ir aicināti organizēt apmācības attālināti.

2020. gada 31. marts
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Uz 2020. gada 31. martu kopā ir noslēgti 5 atbalsta līgumi.

Sakarā ar Covid-19 izplatību un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,atbalsta saņēmēji uz laiku ir pārtraukuši apmācību organizēšanu pie saistītajiem uzņēmumiem ārvalstīs.

Atbalsta saņēmēji ārkārtas situācijas laikā ir aicināti organizēt apmācības attālināti.

2019. gada 31. decembris
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Pasākuma īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Trīs atbalsta saņēmējiem no četriem ir veikti pirmie atbalsta maksājumi par īstenotajām apmācībām ārvalstīs pie saistītajiem uzņēmumiem. Informācija par apmācībām

2019. gada 30. septembris
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana

Atbalsta saņēmēji ir iesnieguši LIAA pirmos progresa pārskatus un maksājuma pieprasījumus par īstenotajām apmācībām ārvalstīs pie saistītajiem uzņēmumiem. LIAA veic minēto dokumentu izvērtēšanu

2019. gada 30. jūnijs
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Uz 2019. gada 30. jūniju ir noslēgti četri atbalsta līgumi.

2019. gada 31. marts
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

Uz 2019. gada 31. martu ir iesniegti četri atbalsta pieteikumi, apstiprināti divi atbalsta pieteikumi un noslēgts viens atbalsta līgums.

2018. gada 31. oktobris
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.
Iesniegts un apstiprināts viens atbalsta pieteikums apmācībām.

2018. gada 11. septembris
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu pieņemšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

2018. gada 8. augustā stājās spēkā LIAA iekšējie noteikumi Nr.ORG-INA-IKN-2018/530 “Grozījumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2018.gada 8.jūnija iekšējos noteikumos Nr.ORG-INA-IKN-2018/525 “Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3.pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti”, kas paredz, ka atbalstu darbinieku apmācībām var saņemt arī Latvijas Komercreģistrā reģistrēta ārvalstu komersanta filiāle Latvija, un apmācības sniedz ārvalstīs esošā galvenā struktūrvienība.

2018. gada 10. septembrī stājās spēkā LIAA iekšējie noteikumi Nr.ORG-INA-IKN-2018/532 “Grozījumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2018.gada 8.jūnija iekšējos noteikumos Nr.ORG-INA-IKN-2018/525 “Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3.pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti”, ar kuriem tiek grozīti atbalsta saņēmēja atbilstības kritēriji: svītrots kritērijs “reģistrēts ne senāk kā gadu pirms apmācību projekta iesniegšanas LIAA”, kas nozīmē, ka uz atbalstu var pretendēt Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants neatkarīgi no komersanta reģistrēšanās dienas; un precizēts kritērijs par jaunizveidotajām darba vietām, nosakot, ka no projekta pieteikuma iesniegšanas dienas LIAA līdz apmācību projekta pabeigšanai atbalsta saņēmējam ir jārada vismaz 15 jaunas darbavietas vai jāveic ieguldījumi pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons euro apmērā.

2018. gada 29. marts
Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana un potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana.

2018.gada 2.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi", ar kuriem tai skaitā tiek atbalstītas apmācības pie komersanta saistītā uzņēmuma ārvalstīs, kompensējot darbinieku atalgojuma, izmitināšanas un ceļa izmaksas, kā arī palielināta atbalsta intensitāte.

Pasākumā "Atbalsts darbinieku apmācībām" turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana. Potenciālajiem investoriem tiek sniegta informācija un konsultācijas par atbalsta programmu un to iespējām pretendēt uz atbalstu.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis