Pasākuma mērķis

Sekmēt investīciju piesaisti, sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā

Atbalsta saņēmēji

Komersanti, kuri:

 • reģistrēti Latvijā;
 • vairāk nekā 10% no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība, un kura apgrozījums grupā pārsniedz 5 milj. EUR pēdējā noslēgtā pārskata gadā;
 • izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
 • no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons euro apmērā. 

Finansējums

Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 250 000 EUR
Uz katriem 8 000 EUR atbalsta apjoma tiek apmācīta vismaz viena ne-unikāla persona

Atbalsta intensitāte

Maksimālā finansējuma intensitāte:

 • 60% vidējiem komersantiem
 • 50% lielajiem komersantiem

Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

Attiecināmās darbības

Pamatojoties uz atbalsta saņēmēju pieprasījumu, tiek attiecināta dalība apmācībās, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA, vai kuras notiek ārvalstī (apmācības sniedz komersanta saistītais uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai) un tās sniedz ar komersantu saistītais uzņēmums, vai ja atbalsta saņēmējs ir ārvalstu komersanta filiāle, tad apmācības sniedz ārvalstīs esoša galvenā struktūrvienība.

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas apmācības, kuras:

 • ir investora pamatotas kā nepieciešamas;
 • ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovācijas ieviešanai komersantā;
 • nav noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
  • apmācības augstākās izglītības programmās;
  • apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā;
  • transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai;
  • apmācības jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai.

Attiecināmās izmaksas

Ja apmācības nodrošina LIAA ārpakalpojuma veidā:

 • ārpakalpojuma veidā iepirktā apmācību maksa;
 • nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas (starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošana);
 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā.

Ja apmācības nodrošina atbalsta saņēmēja saistītais uzņēmums:

 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
 • nodarbināto izmitināšanas izmaksas;
 • nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas (starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošana).

Neatbalstāmās nozares

Pasākuma ietvaros neatbalstāmas ir Regulas Nr.651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares

Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi”

ES fondu vizuālo elementu ansamblis