Pasākuma mērķis

Veicināt sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti.

  Indikatīvais laiks projektu pieteikumu pieņemšanai - 2021. gada nogale

  saskaņā ar MK noteikumu Nr. 365 grozījumiem

  Aktivitātē “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru darbiniekiem”

  Komersanti, kuri:

  • reģistrēti Latvijā;
  • vairāk nekā 10 % no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība, un kura apgrozījums grupā pārsniedz 5 miljonus eiro pēdējā noslēgtā pārskata gadā;
  • izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
  • no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons eiro apmērā. 

  Finansējums

  Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 200 000 eiro
  Uz katriem 8 000 eiro atbalsta apjoma tiek apmācīta vismaz viena ne-unikāla persona

  Atbalsta intensitāte

  Maksimālā finansējuma intensitāte, saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014:

  • 60% vidējiem komersantiem
  • 50% lielajiem komersantiem

  Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2. panta 3. un 4. punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

  Atbalsta apjoms izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:

  • 100% vidējiem komersantiem
  • 100% lielajiem komersantiem

  Aktivitātē „Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”

  Komersanti, kuri:

  • reģistrēti Latvijā;
  • izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
  • raksturo pētniecības un attīstības komponenti savā komercdarbībā;
  • līdz šim ir ieviesuši un plāno inovācijas komercdarbībā;
  • pamato labās prakses apmācību projekta atbalsta ietekmi uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu.

  Aktivitātē "Augsta līmeņa apmācības"

  Komersanti, kuri:

  • reģistrēti Latvijā;
  • izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
  • pamato augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekmi uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
  • raksturo pētniecības un attīstības komponenti savā komercdarbībā

  Piesakās uz Executive MBA apmācībām, papildus iepriekš minētajam:

  ● veic ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, cilvēkresursu kompetenču celšanā vismaz virs 30 tūkstoši EUR gadā;

  ● eksportējis pēdējā noslēgtajā gadā preces vai pakalpojumus vismaz 1 miljona eiro apmērā.

  Finansējums

  Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 200 000 eiro
   

  Atbalsta intensitāte virssaistību finansējuma aktivitātēm

  Maksimālā finansējuma intensitāte, ja piemēro de minimis atbalstu:

  •   85%  lielajam komersantam
  •   100%  sīkajam (mikro),mazajam un  vidējam komersantam pirmajiem trim    komersanta atbalstam pieteiktajiem   nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem

  Ja, maksimālais de minimis atbalsta apmērs tiks pārsniegts, atbalsts tiek piemērots atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem

  • 50%  lielajam komersantam
  • 60 %  vidējam komersantam 
  • 70%  sīkajam (mikro), mazajamkomersantam  

  Attiecināmās darbības

  Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas apmācības, kuras:

  • ir pamatotas kā nepieciešamas;
  • ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovācijas ieviešanai komersantā;
  • nav noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
   • apmācības augstākās izglītības programmās;
   • apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā;
   • transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai;
   • apmācības jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai.

  "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei"

  Aktivitātes ietvaros par attiecināmām izmaksām,  ja apmācības notiek Latvijas Republikas teritorijā vai gadījumā, ja apmācības notiek ārvalstīs un tās komersantam sniedz ar komersantu saistīts uzņēmums vai partneruzņēmums tiek atzītas šādas izmaksas:

   

  • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
  • izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs (t.sk. gadījumos, ja apmācības notiek vairāk par vienu dienu ārpus administratīvās teritorijas, kur ir nodarbinātā deklarētā dzīvesvieta Latvijā);
  • nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;
  • nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ilgāk par vienu dienu (attiecināms, ja apmācības notiek ārvalstīs);
  • ar apmācībām saistītie konsultāciju pakalpojumi, mentoringa izmaksas;
  • automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;
  • valodu – zviedru, somu, dāņu, norvēģu, franču, vācu – apmācību izmaksas (attiecināmas, ja apmācības notiek Latvijas Republikas teritorijā);
  • konsultāciju izmaksas vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju (attiecināmas, ja apmācības notiek Latvijas Republikas teritorijā);
  • apmācību maksa, ja mācības notiek Latvijas Republikā un to iegādei komersants piemēro iepirkumu jomā saistošos normatīvos aktus;
  • iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas vidējiem un lielajiem komersantiem mācību projekta ietvaros (attiecināmas, ja apmācības notiek Latvijas Republikas teritorijā);
  • to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā (attiecināmas, ja apmācības notiek ārvalstīs).

  "Augsta līmeņa apmācības"

  • ārpakalpojuma veidā iepirkto apmācību maksa;
  • nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma, ja apmācības norisinās ārvalstīs. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;
  •  atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
  • izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
  • ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu, mentoringa izmaksas;
  • apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāliem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā;
  • nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu.

  "Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai"

   

  •  apmācību maksa, ievērojot , ievērojot MK noteikumu nosacījumus;
  • nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma, ja apmācības norisinās ārvalstīs. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus
  • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
  • nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
  • ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu, mentoringa izmaksas;
  • automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;
  • apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāliem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā;
  • konsultāciju izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;
  • iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem mācību projekta ietvaros;
  • nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu;
  • pasniedzēju ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma un izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās Latvijā. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus

   

  Neatbalstāmās nozares

  Pasākuma ietvaros neatbalstāmas ir Regulas Nr.651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares

  Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs vai veic neatbalstāmās darbības un citas darbības, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

  Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

  Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi”

  Papildu informācija

  Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 7 900 000 eiro (virssaistību finansējums ir 5 000 000 eiro).
  Darbības ir atbalstāmas ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.


  Projekta numurs: 1.2.2.3/16/I/003 (termiņš: 31.12.2023)
  Projekta nosaukums: „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”
  Finansējuma saņēmējs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

   

  ES fondu vizuālo elementu ansamblis