Pasākuma mērķis

Veicināt sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti.

  Indikatīvais laiks projektu pieteikumu pieņemšanai - 2021. gada otrais pusgads

  saskaņā ar MK noteikumu Nr. 365 grozījumiem.

  Atbalsta saņēmēji aktivitātē "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei"

  Komersanti, kuri:

  • reģistrēti Latvijā;
  • vairāk nekā 10 % no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība, un kura apgrozījums grupā pārsniedz 5 miljonus eiro pēdējā noslēgtā pārskata gadā;
  • izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
  • no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons eiro apmērā. 

  Finansējums

  Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 200 000 eiro.
  Uz katriem 8 000 eiro atbalsta apjoma tiek apmācīta vismaz viena ne-unikāla persona.

  Atbalsta intensitāte

  Maksimālā finansējuma intensitāte:

  • 60% vidējiem komersantiem
  • 50% lielajiem komersantiem

  Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2. panta 3. un 4. punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

  Attiecināmās darbības

  Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas apmācības, kuras:

  • ir investora pamatotas kā nepieciešamas;
  • ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovācijas ieviešanai komersantā;
  • nav noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
   • apmācības augstākās izglītības programmās;
   • apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā;
   • transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai;
   • apmācības jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai.

  Attiecināmās izmaksas aktivitātēs

  Ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros paredzēts atbalsts papildus divām jaunām aktivitātēm:

  • Augsta līmeņa apmācības;
  • Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai.

  "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei"

  • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
  • izmitināšanas izmaksas (t.sk. gadījumos, ja apmācības notiek vairāk par vienu dienu Latvijā);
  • ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu;
  • ar apmācībām saistītie konsultāciju pakalpojumi, mentoringa izmaksas;
  • automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;
  • valodu – zviedru, somu, dāņu, norvēģu, franču, vācu – apmācību izmaksas;
  • apmācību maksa, ja mācības notiek Latvijas Republikā un to iegādei komersants piemēro iepirkumu jomā saistošos normatīvos aktus.

  "Augsta līmeņa apmācības"

  •  ārpakalpojuma veidā iepirkto apmācību maksa;
  •  nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
  •  atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
  • izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
  • ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu, mentoringa izmaksas;
  • apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāliem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā.

  "Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai"

  • apmācību maksa, ievērojot , ievērojot MK noteikumu nosacījumus;
  • nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
  • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
  • nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
  • ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu, mentoringa izmaksas; automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;
  • apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāliem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā.

  Neatbalstāmās nozares

  Pasākuma ietvaros neatbalstāmas ir Regulas Nr.651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares

  Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs vai veic neatbalstāmās darbības un citas darbības, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

  Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

  Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi”

  ES fondu vizuālo elementu ansamblis