Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK) ir komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai. Šī definīcija tiek iekļauta visās EK programmās, kas attiecas uz MVK atbalstu.

Definīcijā uzmanība tiek pievērsta ne tikai darbinieku skaita un finanšu robežvērtībām, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategoriju, bet arī tam, vai uzņēmums, kas pretendē uz MVK statusu, ir saistīts ar citiem uzņēmumiem, t.i., gan tam, kam pieder kapitāla daļas vai balsstiesības uzņēmumā, gan arī tam, vai šim uzņēmumam un tā īpašniekiem pieder kapitāla daļas vai balsstiesības citos uzņēmumos.

Pamatojoties uz uzņēmumu savstarpējo saistību, uzņēmumi tiek iedalīti 3 grupās: autonomie uzņēmumi, partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi. Definīcijā tiek ņemts vērā uzņēmuma iespējas nodrošināt sevi ar finanšu līdzekļiem, piemēram, uzņēmums, kurš saistīts ar citiem uzņēmumiem ar lielākiem finanšu līdzekļiem, var pārsniegt MVK kritērijus un neklasificeties kā MVK.

Komersants tiek vērtēts atbilstoši statusam, kāds tas ir uz izvērtēšanas brīdi.

Nosakot statusu, ir jāņem vērā šādi rādītāji:

 Darbinieku skaits Apgrozījums Bilance
Mikro (sīks)< 10 <= 2 milj. EUR <= 2 milj. EUR
Mazs< 50 un<= 10 milj. EURvai<= 10 milj. EUR
Vidējs< 250  <= 50 milj. EUR <= 43 milj. EUR

Nosakot komersanta statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu (darbinieku skaits, apgrozījums, bilances kopsumma). Jaundibinātiem uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata periodu. Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.

 Autonomas komercsabiedrības
KS nepieder vairāk kā 25% kapitāla daļu citā komercsabiedrībā, un šī komercsabiedrība kādai citai komercsabiedrībai vai vairākām saistītām komercsabiedrībām kopā nepieder 25% vai vairāk kapitāla daļu
Partner- komerc-sabiedrības kapitāldaļu attiecība veidojas robežās 25%-50%Saistītās komerc-sabiedrības kapitāldaļu attiecība veidojas robežās virs 50%Kopā
Darbinieku skaitsDati par projekta iesniedzējuDati par partner- komerc-sabiedrībām (proporcionāli)Dati par saistītajām komerc-sabiedrībām
Gada apgrozījums
Kopsavilkuma bilance

Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā tirgū vai blakustirgos. (Par “blakustirgu” uzskata ražojuma vai pakalpojuma tirgu, kas atrodas tieši augšup vai lejup no attiecīgā tirgus). Pamatojoties uz EK regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 3. panta 3. punkta c) apakšpunkta un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 18. punkta f) apakšpunkta, pārbaudot komersantu saistību, tiek ņemti vērā ne tikai dalībnieki, bet arī amatpersonas – valdes locekļi un viņu pārstāvības tiesības.

Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr.776 "Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam"

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
(Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

MVK deklarācijas aizpildīšanas piemēri:

Autonoma komercsabiedrība
Partnerkomercsabiedrība
Saistīta komercsabiedrība 
Saistīta un partnerkomercsabiedrība

Rokasgrāmata "Jaunā MVU definīcija"

2014. gada 17. jūnija Eiropas Komisijas regula Nr.651/2014
2008. gada 6. augusta Eiropas Komisijas regula Nr.800/2008