Atbalsta "Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs" apraksts

Atbalsta mērķisJaunuzņēmumu dalības veicināšana izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs
RegulējumsMinistru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
Kas ir jaunuzņēmums un inovatīvs?

Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Inovatīvs produkts ir prece vai pakalpojums ar augstu pievienoto, citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku uzlabojumu.

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju un:

 • komercdarbību veic pirmos piecus gadus kopš tā reģistrēšanas komercreģistrā;
 • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis biznesa idejas pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības  uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā;
 • komersanta un to saistīto un partneruzņēmumu ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000 EUR;
 • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000,00 EUR.
Finansējums
 • Kopējais pieejamais finansējums 4.pieteikuma kārtā 400 000,00 EUR*
 • Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 4000,00 EUR
 • Finansējuma intensitāte – 70%
*Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.
Īstenošanas termiņš

1.pieteikumu kārta: atbalstāmās darbības termiņš -  no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim.
2.pieteikumu kārta: atbalstāmās darbības termiņš - no 2018. gada 10.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim.
3.pieteikumu kārta: atbalstāmās darbības termiņš - no 2019. gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
4.pieteikuma kārta: atbalstāmās darbības termiņš - no 2020. gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Atbalstāmās darbības
 • Dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs (tiek attiecināta dalība gan kā izstādes dalībniekam, gan apmeklētājam, ja tās apmeklējuma laikā tiek organizētas tikšanās ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem)
 • Dalība starptautiskā konferencēs ārvalstīs (tiek attiecināta dalība gan kā konferences dalībniekam, gan apmeklētājam, ja tās apmeklējuma laikā tiek organizētas tikšanās ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem)
 • Tiešās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs
Atbalstāmās izmaksas

1)    Komandējuma (darba brauciena) izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā divām personām. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā divas dienas. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:

 • dienas nauda;
 • ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi;
 • starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas.

2)    Starptautiskās izstādes vai konferences organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi vai konferenci saistīto papildpakalpojumu izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā).

3)    Pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

Neatbalstāmās nozares
 • Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 1.pantā noteiktās nozares
 • MK noteikumu Nr.692 pielikumā “Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts” ietvertās neatbalstāmās nozares
Kur var saņemt informāciju?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
startup@liaa.gov.lv