Atbalsts darbinieku apmācībām

LIAA sekmē investīciju piesaisti, sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā.

► Pasākuma apraksts

Sludinājums pieejams šeit.

Kāpēc: LIAA veicina ārvalstu tiešo investīciju piesaisti un to izvietošanu Latvijā, nodrošinot atbalstu nodarbināto apmācībām, kas ir virzītas uz inovāciju ieviešanu komersantos, kuri izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

Ko: LIAA, pamatojoties uz investoru pieprasījumu, gan organizēs darbinieku apmācības, gan kompensēs darbinieku apmācību izmaksas pie komersanta saistītā uzņēmuma ārvalstīs, kas ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā, un sniegs atbalstu dalībai apmācībās 50-60% apmērā.

Kas: uzņēmums:

  • reģistrēts Latvijas Republikā;
  • kurā vairāk nekā 10% no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība komersanta pamatkapitālā. Ārvalstu uzņēmuma kopējais apgrozījums grupā pēdējā noslēgtā pārskata gadā ir pārsniedzis 5 miljonus euro;
  • kurš no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljons euro apmērā.

Finansējums: kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums veido 2 900 000 eiro. Atbalsts paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" LIAA projekta Nr.1.2.2.3/16/I/003 “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” ietvaros (saskaņā ar 2016.gada 19.decembrī starp LIAA un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu).

Kad: apmācību projekta pieteikumu atlase uzsākta ar 2017. gada 1. februāri

► Atbalsta saņemšanas kārtība

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).