Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai

► Pasākuma apraksts

Aktuāli:
2019.gada 16.decembrī tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, kas norisināsies līdz 2020.gada 31.janvārim. Trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 1 500 000 euro.

LIAA sniedz atbalstu publiskajām pētniecības organizācijām pētniecības rezultātu komercializācijai.

Kāpēc: sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, LIAA sekmē pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas, vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Ko: komercializācijas projektu ietvaros LIAA sniedz atbalstu sekojošu atbalstāmo darbību īstenošanai:

  • tehniski ekonomiskā priekšizpētes veikšana;
  • komercializācijas stratēģijas sagatavošana;
  • rūpnieciskie pētījumi;
  • eksperimentālās izstrādnes;
  • dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs un dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās;
  • rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana – izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un uzturēšana spēkā;
  • komercializācijas piedāvājumu sagatavošana, tai skaitā ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū;
  • ekspertu piesaiste licences un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Kas: publiskās pētniecības organizācijas – Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas.

Finansējums: kopējais pieejamais finansējums ir 8 049 935 eiro, ko veido Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi. Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

Atbalsta saņemšanas kārtība, iesniedzamo dokumentu formas

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).