Atbalsta saņemšanas kārtība programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība | 01.11.2017

Atbalsta saņēmēju vērtēšanas metodikas grozījumi | 09.02.2018

Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtības grozījumu konsolidētā versija | 06.07.2018

Projekta 1. posms:

Projekta iesnieguma veidlapa LV | 19.04.2017
Projekta iesnieguma veidlapa ENG | 19.04.2017
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika | 01.09.2017

Projekta iesniegumu lūdzam sūtīt:
1) ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv  vai
2) personīgi LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Pērses iela 2, Rīgā vai
3) pa pastu uz Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 ar norādi Tehnoloģiju departamentam.
Iesniedzot projektu personīgi vai pa pastu projekta elektronisko versiju jānosūta uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv.

Projekta 2. posms:

Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādāšanas metodika LV | 16.02.2017
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādāšanas metodika ENG | 19.02.2018
Komercializācijas stratēģijas sagatavošanas metodika LV | 01.09.2017
(rekomendējoša rakstura, skat. arī MK noteikumus Nr. 692)
Komercializācijas stratēģijas sagatavošanas metodika ENG | 19.02.2018
Komercializācijas pasākuma plāna veidlapa | 26.07.2018.
Komercializācijas pasākuma plāna veidlapas metodika | 26.07.2018.

Projekta īstenošana:

Attiecināmās izmaksas un izmaksas apliecinošie dokumenti | 01.09.2017
Starpposma/noslēguma maksājuma pieprasījums | 01.09.2017
Progresa pārskats | 01.09.2017
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | 01.09.2017
Iepirkumu plāns | 06.02.2018
Avansa pieprasījums | 01.06.2018.

Prezentācijas un palīgmateriāli:

Komercializācijā biežāk pieļautās kļūdas | 01.09.2017

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvs).