Biežāk uzdotie jautājumi

Vai ārpakalpojuma izmaksas komercializācijas stratēģijas (turpmāk - KS) validācijai KS sagatavošanas posmā ir attiecināmas?

Jā, ārpakalpojuma izmaksas KS validācijai ir attiecināmas saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.692) 33.1.punktu (validācija uzskatāma par komercializācijas stratēģijas izstrādes procesu).

Vai KS sagatavošanu var neveikt kā ārpakalpojumu, ja projektā neprasa attiecināt izmaksas par KS izstrādi?  KS sagatavošana tiktu finansēta no citiem pētniecības organizācijas (turpmāk - PO) līdzekļiem.

Jā, KS var neveikt kā ārpakalpojumu, pie nosacījuma, ja par to netiek prasīts atbalsta finansējums projekta ietvaros un ja tā izstrāde netiek finansēta no projekta attiecināmajām izmaksām, bet no citiem PO līdzekļiem. Ja darbinieku, kas strādās pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādes (turpmāk - TEP), darba aprakstos un citos dokumentos būs norāde, ka ir strādāts pie KS izstrādes, tad minētās izmaksas netiks attiecinātas.

Vai PO KS izstrādes iepirkuma tehniskā specifikācija ir jāsaskaņo ar Aģentūru?

Jā, saskaņā ar Līguma 8.6. punktu PO pirms iepirkuma veikšanas tās tehnisko specifikāciju saskaņo ar Aģentūru.

Vai projekta biznesa līdera darba algu drīkst ieskaitīt projekta attiecināmajās izmaksās?

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.692 33.punktu šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētā nosacījuma ietvaros finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām:

33.1. komercializācijas stratēģijas izstrādei, iesaistot attiecīgo nozari;

33.2. tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.

Biznesa līdera atalgojumu drīkst attiecināt projekta izmaksās tikai tad, ja šis cilvēks strādā pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādes.

Sākot ar kuru datumu ir attiecināmas projekta izmaksas?

Kā minēts Līguma 5.5punktā - ja PO TEP un KS nav izstrādājusi pirms Projekta apstiprināšanas, Atbalsta saņēmējs izstrādā un iesniedz to Aģentūrā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Projekta iesnieguma apstiprināšanas. Projekta izmaksas ir attiecināmas no lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas dienas.

Kādā veidā ir jānodala Projekta izdevumi no pārējiem iestādes izdevumiem?

Uzsākot projektu PO Valsts kasē vai kredītiestādē atver atsevišķu kontu ar Projekta īstenošanu saistīto maksājumu veikšanai un saņemšanai, kā arī veic atsevišķu ar Projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas principiem.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).