Ierobežojumi un atbilstība

Informācija var tikt papildināta. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām!

Pretendentiem

 • Atbalstam var pretendēt fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuras veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, kā arī sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas atbilst MVU statusam[1] un reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā, taču ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem[2], un kuru kapitāldaļu turētājs nav valsts vai pašvaldība.
 • Pretendēt atbalstam Radošo industriju inkubatorā var pretendenti, kas darbojas radošajās industrijās[3].
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja tas ir pamatojis atbalsta nepieciešamību saimniecības darbības pilnveidošanai vai uzsākšanai, norādot problēmas, veicamās darbības un plānotos sasniedzamos rādītājus.
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja tā plānotie izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti un nepieciešami, kā arī nodrošina izmērāmus rezultātus un mērķa sasniegšanu.
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja tas pirmsinkubācijas un inkubācijas laikā nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu.
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja ir pamatojis sasaiti ar attiecīgā biznesa inkubatora darbības teritoriju. (Neattiecas, ja pretendē uz Radošo industriju inkubatoru.)
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tam nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro.
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un pretendentam (komersantam) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tas nesaņem atbalstu 3.1.2.2. pasākuma "Tehnoloģiju akselerators" ietvaros.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu, ja tas neatbilst de minimis regulējošo normatīvo aktu prasībām[4].
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu, ja tas veic darbības vai darbojas nozarēs, kas nav atbalstāmas. Plašāka informācija pieejama šeit.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu, ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu, ja tas pasākuma ietvaros LIAA ir sniedzis nepatiesu informāciju un ir tīši maldinājis saistībā ar finansējumu.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu, ja tas veic turpinātu komercdarbību. 

Atbalstam

 • Pasākuma ietvaros biznesa inkubatora dalībnieks nevar saņemt atbalstu izmaksām, kas nav paredzētas pasākuma īstenošanas noteikumos. Skatīt šeit.
 • Pasākuma ietvaros tiek līdzfinansētas tikai tādas biznesa inkubatoru dalībnieku izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst pasākuma īstenošanas noteikumos minētajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas, pamatotas, atbilst pareizas finanšu vadības principiem un veicina biznesa inkubatoru dalībnieku saimnieciskās darbības rādītāju izaugsmi.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu izmaksām, par kurām tas var saņemt līdzfinansējumu citos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" virzienu "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" un "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" pasākumos, izņemot finanšu instrumentus.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu izmaksām, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.
 • Pretendents nevar saņemt atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas vienlaikus tikušas, tiek finansētas vai kuras plānots finansēt no citiem ES, finanšu instrumentu, valsts vai pašvaldības līdzekļiem.
 

[1] Saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187).

[2] Izņemot gadījumu, ja komersants darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" ietvaros ir iestājies inkubatorā, bet nav saņēmis atbalstu maksimāli pieļaujamo inkubācijas periodu.

[3] Radošās industrijas tiek noteiktas atbilstoši kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija", kuras pieejamas šeit.

[4] Saskaņā ar pasākuma īstenošanas noteikumiem un Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1).