Par projektu "Biznesa inkubatori"

LIAA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 05.oktobrī ir noslēgusi vienošanos Nr. 3.1.1.6/16/I/001 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" projekta (turpmāk sadaļā “Biznesa inkubatori” - projekts) īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta plānotais finansējums ir 30,8 miljoni euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 26 198 233 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 623 217 euro apmērā.

Projekta mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju inkubators Rīgā.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti | Atjaunots 24.04.2020.

Pasākuma projektu īsteno LIAA Biznesa inkubatoru departaments (BID), kas atrodas Rīgā, Pērses ielā 2, LV-1442. Projekta kontaktpersona ir BID departamenta direktore Laura Očagova, tālr.: +371 67039404, e-pasts: laura.ocagova@liaa.gov.lv.

Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumi Nr.279 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi