Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

► Programmas apraksts

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Sludinājums pieejams šeit.

Kas: sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Kā noteikt MVK statusu?

Kāpēc: LIAA veicina inovācijas aktivitāti MVK, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kas sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Ko: LIAA sniedz inovāciju vaučeru atbalstu MVK pakalpojumu nodrošināšanai, lai atbalstītu sekojošu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu:

  • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
  • rūpnieciskie pētījumi;
  • eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana;
  • produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde;
  • jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
  • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Kad: projekta pieteikumu atlase uzsākta ar 2017. gada 6. februāri.

► Atbalsta saņemšanas kārtība, iesniedzamo dokumentu formas

► Līguma un atskaišu formas 

► Papildu noderīga informācija

Finansējums: kopējais pieejamais finansējums ir 3 741 885,00 eiro, ko veido Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi. Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros (LIAA projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 "Tehnoloģiju pārneses programma").

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).