Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

No 2018. gada 28. septembra tiek atsākta projektu pieteikumu pieņemšana. Sludinājums pieejams šeit.

Pasākuma mērķis
Veicināt inovācijas aktivitāti komersantos ar tehnoloģiju pārnesi un augstas kvalifikācijas darbiniekiem atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.
RegulējumsMinistru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk –MK noteikumi Nr.692)
Kas ir jauns produkts vai tehnoloģija?

Jauns produkts – preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kas ir jauns vai uzlabots komersanta līmenī.
Jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī.

* Vēršam uzmanību, ka arī jaunam produktam programmatūras jomā ir noteikts speciāls regulējums (MK noteikumu Nr.692 2.7.punkts)

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants.

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (turpmāk – MVK), kas atbilst MVK statusam saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju var pretendēt uz:

1. vienreizēju atbalstu 5000 EUR apmērā, kas tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.1407/2013 (de minimiss) nosacījumiem, pirmreizējai sadarbībai ar pētniecības organizācijām sekojošām darbībām:

 • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;

2. atbalstu 25 000 EUR apmērā, kas tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.1407/2013 (de minimiss) nosacījumiem, sekojošām darbībām:

 • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;
 • testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi;
 • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija)
 • augsti kvalificētu darbinieku piesaiste;

3. atbalstu 25 000EUR apmērā, kas tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.651/2014 nosacījumiem, sekojošām darbībām:

 • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija).

Lielie komersanti var pretendēt uz atbalstu 25 000 EUR apmērā, kas tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.651/2014 nosacījumiem, sekojošām darbībām:

 • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana.
Finansējums
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi MK noteikumu  Nr.692 53.1.apakšpunktā minētajam atbalstam 500 000,00 EUR.
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi MK noteikumu  Nr.692 53.2.apakšpunktā minētajam atbalstam 1 625 000,00 EUR.
 • Atbalsta apjoms vienai saistīto personu grupai  vienai komersanta saistīto personu grupai kopā viena jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei – 25 000.00 euro;
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.1407/2013 (de minimis) vai regulas Nr.651/2014 nosacījumiem;
 • Maksimālā finansējuma intensitāte:
Atbalstāmo darbību izmaksu pozīcijasRegulas Nr.1407 (de minimiss) atbalsts   Regulas Nr.651/2014 atbalsts
Mikro, mazais komersants Vidējais komersantsLielais komersantsMikro, mazais komersants Vidējais komersantsLielais komersants
1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte85%85%85%70%60%50%
2. Rūpnieciskiem pētījumi85%85%85%70%60%50%
3. Eksperimentālā izstrāde85%85%85%45%35%25%
4. Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde85%85%85%n/an/an/a
5. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana85%85%85%50%50%n/a
6. Sertificēšanas pakalpojumi85%85%85%n/an/an/a
7. Testēšanas pakalpojumi85%85%85%n/an/an/a
8. Darbinieku piesaite45%45%45%n/an/an/a
Atbalstāmās darbības

 

Atbalstāmās darbībasPakalpojumu sniedzēji
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • Pētniecības organizācijas dalībnieki, kas ir publiskas personas vai ir līdzfinansētas no publiskiem līdzekļiem, un pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
 • Transporta un sakaru institūts.
 • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma tiesību objektiem: 
  • izgudrojums
  • dizainparaugs
  • pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija
 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā: 
  • reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpt rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrēšana
  • patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie

Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi

 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētas institūcijas:
  • produktu sertificēšanas institūcijas
  • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas
Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste

Var piesaistīt ne vairāk kā trīs augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 • darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabas zinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

vai

 • darbiniekam ir vismaz trīs gadu profesionālā pieredze attiecīgajā specialitātē vai jomā, kurā plāno attiecīgo darbinieku nodarbināt. 
Neatbalstāmās nozares
 • Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 1.pantā noteiktās nozares;
 • Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.651/2014 1.pantā 3.punktā noteiktās nozares;
 • MK noteikumu Nr.692 pielikumā “Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts” ietvertās neatbalstāmās nozares.
Kritēriji
MVK var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:
 • jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;
 • tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā;
 • projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības.
Svarīga informācija
 • jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam ir jābūt pārdomātam, pamatotam
 • atbalstāmās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā;
 • attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts, un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā.
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi