Informācija par programmas "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" aktualitātēm

2017. gada 1. augusts
Inovāciju vaučeru programmā turpinās atbalsta pieteikumu iesniegšana. Ir izvērtēti iesniegtie atbalsta pieteikumi un plānots, ka 2017. gada augustā tiks noslēgti pirmie atbalsta līgumi ar komersantiem.

Lai nodrošinātu vaučeru programmā paredzētos ārpakalpojumus – jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšana un testēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma (izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija) tiesību nostiprināšana, 2017. gada jūlijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras.

2017. gada 14. jūnijs
Lai veicinātu uzņēmumu informētību par pieejamo atbalstu inovāciju vaučeru programmā un veicinātu pieteikumu aktivitāti, LIAA organizē informatīvus seminārus Rīgā un reģionos par pieejamo atbalstu un tā saņemšanas nosacījumiem, kā arī ar prezentācijām piedalās citu organizāciju rīkotos pasākumos. Vienlaikus ieinteresētajiem uzņēmējiem regulāri tiek sniegtas arī individuālas konsultācijas par programmas sniegtajām iespējām jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Pieteikumu pieņemšana MK noteikumu Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 41.1-41.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai tika uzsākta 2017.gada 6.februārī, un LIAA ir jau iesniegti pirmie atbalsta pieteikumi.

Lai nodrošinātu vaučeru programmā paredzētos pakalpojumus, tai skaitā ekonomisko priekšizpēti, rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, prototipu izgatavošanu, produktu rūpnieciskā dizaina izstrādi un rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu, ir veikta iepirkuma procedūra un 2017. gada otrajā ceturksnī plānots noslēgt vispārējo vienošanos ar ārpakalpojumu sniedzējiem.